ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เจาะลึกข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ติวนายสิบตำรวจ 55 ติวตำรวจ 55 แนวข้อสอบ คู่มือ ติวตำรวจวุฒิม.6 ปวช. เทียบเท่า
แนวข้อสอบตำวรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. 2555

1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภาย ใน

ก. อ้างถึง ข. สิ่งที่ส่งมาด้วย

ค. คำลงท้าย ง. ทุกข้อไม่อยู่ในแบบ

ตอบ ง.

2. โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องในระดับใด

ก. กองและแผนก ข. กรมและแผนก

ค. กรมและหน่วยงาน ง. กรมและกอง

ตอบ ง.

3. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วน ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับใด

ก. กอง ข. กรม

ค. แผนก ง. กระทรวง

ตอบ ก.

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหนังสือที่อยู่ในส่วนที่ 2 ของงานสารบรรณฯ

ก. หนังสือภายนอก

ข. หนังสือภายใน

ค. หนังสือราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่า หนังสือภายนอก

ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค.

ตอบ ข.

5. หนังสือรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ ที่ได้รับการรับรอง มีขนาดเท่าไร

ก. 2 ´ 3 ซ.ม. ข. 4 ´ 6 ซ.ม.

ค. 5 ´ 9 ซ.ม. ง. 6 ´ 9 ซ.ม.

ตอบ ข.

6. หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียว กันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะตัว ว ไว้ที่ใด

ก. มุมของด้านขวา ข. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ค. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน ง. หลัง เลขทะเบียนหนังสือส่ง

ตอบ ข.

7. มท. เป็นรหัสพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

ก. ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

ข. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

ค. การคมนาคมทั้งทางบก-เรือ และอากาศ

ง. การแพทย์-พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ตอบ ก.

8. กห. เป็นรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงที่มีหน้าที่หลักในเรื่องใด

ก. ป้องกันการรุกรานจากต่างประเทศ

ข. ให้การศึกษาแก่ประชาชนในชาติระดับอุดม ศึกษา

ค. ให้ความเป็นธรรม และยุติธรรม

ง. การแพทย์ -พยาบาล และสุขภาพอนามัยของประชาชน

ตอบ ก.

9. รย. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางภาคไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคตะวันออก ง. ภาคใต้

ตอบ ค.

10. ภก. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ง. ภาคใต้

ตอบ ง.

11. ชม. เป็นรหัสพยัญชนะประจำจังหวัดซึ่งอยู่ทางไหนของประเทศไทย

ก. ภาคเหนือ ข. ภาคกลาง

ค. ภาคใต้ ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอบ ก.

12. หนังสือราชการถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. ถึง ข. เรียน

ค. กราบเรียน ง. ขึ้นต้นตามข้อใดก็ได้

ตอบ ค.

13. หนังสือราชการถึงสมเด็จพระสังฆราชเจ้า ใช้คำขึ้นต้นว่าอย่างไร

ก. ทูล ข. กราบทูล

ค. นมัสการ ง. ขอประทานกราบทูล

ตอบ ง.

14. หนังสือราชการถึงบุคคลธรรมดาใช้สรรพนามอย่างไร

ก. ข้าพเจ้า ข. กระผม ผม

ค. ดิฉัน ท่าน ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ ง.

15. หนังสือที่ใช้สำหรับยืนยันข้อความในเรื่องที่ได้สนทนา คือหนังสือชนิดใด

ก. บันทึก (Memorandum) ข. บันทึกช่วยจำ (Aide Memories)

ค. หนังสือกลาง (Note Verbal) ง. ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ ข.

16. หนังสือราชการภาษาอังกฤษที่ลงชื่อ คือหนังสือตามข้อใด

ก. หนังสือราชการ ที่เป็นพิธี (First Person Formal Note)

ข. หนังสือราชการที่ไม่เป็นแบบพิธี (First Person Informal Note)

ค. หนังสือกลาง (Third Person Note หรือ Note Verbal)

ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา

ตอบ ง.

17. งานสารบรรณ คือข้อใดต่อไปนี้

ก. งานที่ว่าด้วย หนังสือ ข. งานที่ว่าด้วยการเก็บหลักฐาน

ค. งานที่ว่าด้วยการรับส่งหนังสือ ง. งาน ที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องมีขึ้น

ตอบ ก.

18. หนังสือราชการมี

ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด

ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด

ตอบ ค.

19. การจดบันทึกหรือรายงานการประชุม จะกระทำได้กี่วิธี

ก. 4 ชนิด ข. 5 ชนิด

ค. 6 ชนิด ง. 7 ชนิด

ตอบ ข.

20. หนังสือราชการ คือ

ก. หนังสือสั่งราชการ ข. หนังสือที่ประทับตราแทนชื่อ

ค. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ง. หนังสือ ที่ลง วัน เวลา ตามแบบสากล

ตอบ ค.

จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือ ติว ตำรวจวุฒิ ปวช. สายอำนวยการ สายปราบปราม

จำหน่ายสุดยอด VCD คอร์สติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
- แนวข้อสอบเก่าสายอำรวนการ ปี 2554


จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ

- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต 100 ข้อ

- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ

- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ

- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

สนใจสั่งซื้อมาที่ linkthai2011@hotmail.com

ไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ ชุดละ 399 บาท

VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS

หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 871-2-093-677 ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น
ชื่อบัญชี ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 081-0550-550 , 085-744-4488
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ http://www.linkthai.net/

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2012-04-05 00:32:58 ( IP ADDRESS : 49.0.105.201 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-03-13 01:04:50

สนใจติดต่อ

คุณ : ณฤทัย
อี-เมล์ : linkthai2011@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-0550-550
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : ขอนแก่น

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.