หมายเลขประกาศที่ 1064645 มีผู้ชม 15,529 คร้ัง

T-SUD TIBET LHASA 6 วัน 5 คืน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

SUD TIBET LHASA 6 วัน 5 คืน
เฉินตู ทิเบต ที่สุดแห่งหลังคาโลก
สัมผัสอารยธรรม ความงาม ของดินแดนที่อยู่สูงสุด !!!
เชิญชมมรดกโลก " พระราชวังโปตาลา "
นมัสการ " วัดโจคัง " ศูนย์รวมจิตใจของชาวทิเบต
ตื่นตาตื่นใจไปกับ จตุรัสบากอร์ เดินเล่น ชิล ชิล ที่ ถนนโบราณจิ๋นหลี่
ชมความงามธรรมชาติ " ทะเลสาบยังดร๊อกโซ "
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว อาหารครบทุกมื้อ !!!
บินภายใน 2 ไฟล์ท !!

วันที่ 1 >> กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เมืองเฉินตู
วันที่ 2 >> เฉินตู – ลาซา (บินภายใน)
วันที่ 3 >> พระราชวังโปตาลา – วัดโจคัง – จตุรัสบากอร์ (ถนนแปดเหลี่ยม)
วันที่ 4 >> ทะเลสาบหยางโจยงหู (ทะเลสาบยังดร๊อกโซ) – ลาซา
วันที่ 5 >> ลาซา (บินภายใน) – เฉินตู - ถนนโบราณจิ๋นหลี่
วันที่ 6 >> ร้านนวดเท้า – ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)
กำหนดการเดินทาง
เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
ราคาเพียง 33,777.- บาท
*** ราคานี้ไม่รวมค่าวีซ่าเดี่ยว 1,800 บาท ***


อัตราค่าบริการนี้รวม:
1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ใบ และไม่เกิน 23 กก.
4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,800 บาท
2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

---------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดโปรแกรม ได้ที่....
บริษัท เอ็ม.พี. เวิลด์ ทราเวล จำกัด
Tel. 02-521-1708-9 เวลาทำการ จ-ศ 09.00-17.00 น.
และเพื่อความสะดวกในการส่งโปรแกรมทัวร์ รบกวนแอดไลน์ไอดี : nong.nong27
Mobile. 095-7156991
Email: nongbudsaba@gmail.com
www.mp-worldtravel.comดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 33,777 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2018-04-23 09:57:29 ( IP ADDRESS : 14.207.87.153 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-06-04 13:32:23

สนใจติดต่อ

คุณ : บริษัท เอ็ม.พี. เวิล์ด ทราเวล จำกัด
อี-เมล์ : nongbudsaba@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-521 1708
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0957156991
อื่น ๆ : 02-521 1709
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - บางเขน
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.