ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

EMBASSY OF GERMANY : สถานฑูตเยอรมัน คำแนะนำทั่วไปในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
- ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
- ตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น
- ท่านจะยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ ก็ต่อเมื่อได้ทำการนัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลของสถานทูตฯ แล้วเท่านั้น โทรศัพท์ของศูนย์บริการ 1900-222 343
- ในขณะยื่นคำร้อง ท่านต้องแสดงแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ และเอกสารประกอบต้องครบถ้วน
- แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถกรอกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเยอรมันได้
- ระยะเวลาดำเนินการโดยปกติสำหรับวีซ่าเชงเกนคือ 5 วัน (วันทำการ)
รายละเอียด
สถานทูตเยอรมนีประจำกรุงเทพฯ เป็นองค์กรแห่งเดียวของประเทศเยอรมนีในประเทศไทยที่รับดำเนินการคำร้องขอ วีซ่าของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางโดยมีประเทศเยอรมนีเป็นจุดหมายเดียวของการเดินทางหรือเป็นจุดหมายหลักของการ เดินทาง ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าต่อสถานทูตฯ ได้ หากท่านเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักอาศัยอย่างเป็นปกติในประเทศไทย
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องโทรศัพท์นัดหมายวัน-เวลาที่จะมายื่นคำร้องกับศูนย์บริการข้อมูลของ สถานทูตฯ ที่ หมายเลข 1900 222 343 ซึ่งโทรได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น ค่าบริการนาทีละ 9 บาท
สำหรับวีซ่าเชงเกน ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าได้ไม่เกิน 3 เดือน ก่อนกำหนดการเดินทาง
การให้คิวนัดหมายวัน-เวลายื่นคำร้อง โดยเฉพาะสำหรับวีซ่าเชงเกน อาจต้องรอคิวนานกว่าปกติ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วง เวลาการเดินทางว่าอยู่ในฤดูกาลท่องเที่ยวหรือไม่ ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในเดือนมีนาคม/เมษายน/พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคม จึงควรวางแผนและเตรียมการแต่เนิ่นๆ
ตามระเบียบปฏิบัติ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าต้องมายื่นคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น คำร้องขอวีซ่าที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ทาง โทรสาร หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) จะไม่ได้รับการพิจารณา
โปรดศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเอกสาร/หลักฐานต่างๆ ที่จำเป็นในการยื่นขอวีซ่าจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ท่านพึงปฏิบัติ ตามกฎระเบียบที่แจ้งไว้ในคำแนะนำฉบับนี้ รวมทั้งในแผ่นคำแนะนำย่อยที่แยกตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง และเตรียมเอกสารประกอบคำร้องตามกำหนด วิธีนี้จะช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องเสียเวลา สอบถามเพิ่มเติม
โปรดมาถึงสถานทูตฯ ก่อนกำหนดนัดหมายของท่านอย่างน้อย 15 นาที พร้อมเอกสารที่ครบถ้วน การมาล่าช้ากว่า กำหนดนัด อาจทำให้ท่านไม่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าในวันนั้นๆ ได้
ในการยื่นคำร้องขอวีซ่า ต้องแสดงหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุการใช้ โดยหนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้ได้ต่อไปอย่าง น้อยอีก 3 เดือน นับจากวันสิ้นสุดวีซ่าที่ท่านยื่นขอ
ค่าธรรมเนียมราคา 60,-- เหรียญยูโร ทั้งสำหรับวีซ่าเชงเกนและวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) กำหนด ให้ชำระเป็นเงินสดสกุลบาทเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน ค่าธรรมเนียมนี้เป็นค่าธรรมเนียมใน การดำเนินการ กรณีที่วีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ หรือท่านถอนคำร้องก็จะไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมให้
จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ อีกในการดำเนินการของแผนกวีซ่า
คู่สมรสของบุคคลที่ถือสัญชาติในสังกัดประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่ามี 2 ประเภท ได้แก่แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าเชงเกน ซึ่งต้องยื่นแสดงเพียงชุดเดียว และ แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) ซึ่งต้องยื่นแสดง 2 ชุด
ท่านสามารถขอรับแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถานทูตฯ ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มด้วยลายมือของท่านเองได้
ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าให้ถูกต้องและสมบูรณ์ สถานทูตฯ จะไม่รับคำร้องที่กรอกข้อความไม่ สมบูรณ์ครบถ้วน หรือมีเอกสารประกอบไม่ครบตามกำหนด หากท่านยืนยันที่จะให้สถานทูตฯ รับคำร้องของท่าน คำร้องก็จะถูกปฏิเสธได้
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ต้องแสดงเป็นตัวจริงพร้อมสำเนาตามกำหนดซึ่งท่านต้องเตรียมมาให้ครบ เจ้าหน้าที่แผนก วีซ่าไม่มีหน้าที่ถ่ายสำเนาให้ ทั้งนี้ก่อนกำหนดเวลานัด ท่านสามารถขอรับบริการถ่ายเอกสารโดยเสียค่าบริการตาม ที่แจ้งไว้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล
ท่านต้องให้ที่อยู่ที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของสถานที่ที่ท่านจะไปพำนักหรือของบุคคลที่ท่านจะไปเยี่ยมเยียน/บริษัทคู่ค้า และบุคคลที่ท่านติดต่อด้วย โดยระบุบ้านเลขที่ ถนน รหัสไปรษณีย์ เมือง และหมายเลขโทรศัพท์
ท่านต้องเซ็นชื่อในแบบฟอร์มคำร้องด้วยตนเองเท่านั้น
รูปถ่ายแบบไบโอเมตริก
ท่านสามารถขอรับบริการถ่ายรูปสำหรับยื่นวีซ่าได้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล
ในการยื่นขอวีซ่าเชงเกน ท่านต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางที่มีความ คุ้มครองที่เพียงพอ (รวมการประกันหากต้องนำตัวท่านกลับประเทศ และวงเงินความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 30,000.-- เหรียญยูโร) รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทย ซึ่งสามารถให้บริการประกันภัยแก่ท่านได้ รายชื่อบริษัทประกันในประเทศไทย

ระยะความคุ้มครองของประกันต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ท่านยื่นวีซ่าขอพำนัก
ระยะเวลาดำเนินการสำหรับวีซ่าเชงเกนโดยปกติคือ 5 วัน (วันทำการ) ในวันที่ท่านมายื่นคำร้อง สถานทูตฯ จะออก ใบเสร็จและใบรับหนังสือเดินทางให้แก่ท่าน โปรดนำใบเสร็จและใบรับนี้มาแสดงในวันที่ท่านมาขอรับหนังสือเดิน ทางคืนด้วย เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ท่านสามารถขอรับบริการส่งหนังสือเดินทางคืน ทางไปรษณีย์ โดยซื้อซองส่งแบบ EMS ได้ในห้องรับแขกใหญ่ของแผนกกงสุล และนำมายื่นพร้อมกับคำร้องขอวีซ่า ของท่าน
วีซ่าเชงเกนที่สถานทูตเยอรมนีออกให้ ท่านสามารถใช้เดินทางเข้าไปประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศสมาชิกได้ รวมทั้ง สามารถเดินทางเข้าประเทศเยอรมนีโดยผ่านประเทศอื่นซึ่งเป็นประเทศสมาชิกได้
วีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa – Category „D“) เป็นวีซ่าที่สถานทูตฯ ออกให้ และมีกำหนดเวลาพำนัก ในประเทศเยอรมนีได้ไม่เกิน 90 วัน หลังจากนั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเขตพื้นที่ที่ท่านอาศัยอยู่จะพิจารณา เปลี่ยนเป็นวีซ่าเพื่อการพำนักในเยอรมนีได้ และวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนีที่ออกให้นี้ ท่านสามารถใช้เดินทางผ่าน และ/หรือเข้าไปพำนักในประเทศอื่นๆ ที่เป็นประเทศสมาชิกได้
ในการเดินทางเข้าสู่ดินแดนของประเทศเยอรมนี โดยปกติท่านจะต้องแสดงหลักฐานการประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง รวมทั้งหลักฐานการเงินสำหรับช่วงเวลาที่ขอพำนักต่อเจ้าหน้าที่ประจำชายแดนด้วย หากท่านไม่ สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าว อาจเป็นเหตุให้ท่านถูกปฏิเสธมิให้เดินทางเข้าไปในดินแดนของประเทศเยอรมนีได้
ท่านไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ออกวีซ่าเชงเกนให้ แม้ว่าจะได้ปฏิบัติตามระเบียบและยื่นเอกสาร/หลักฐานต่อสถานทูตฯ ครบถ้วนแล้วก็ตาม คำร้องของท่านต้องผ่านการตรวจสอบตามกฎหมายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ข้าราชการ ของรัฐประจำแผนกวีซ่าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ตัดสินว่าจะอนุมัติวีซ่าหรือไม่ บุคคลที่สาม (นายหน้าบริษัทประกัน เจ้า หน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานทูตฯ เป็นต้น) ไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาโดยเด็ดขาด

บริการยื่นวีซ่าทุกประเทศ: บริการทำวีซ่าทั่วโลก วีซ่าชั่วคราว วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส Non Immigrant Immigrant Visa Visa passport Visa Services

ประเทศอเมริกา / USA Visa.
ประเทศอังกฤษ / UK Visa.
ประเทศออสเตรเลีย / Australia Visa.
ประเทศแคนาดา / Canada Visa.
ประเทศนิวซีแลนด์ / New Zealand Visa.
กลุ่มประเทศยุโรปหรือเชงเก้น / Europe and Schengen Visa.

Austria
France
Belgium
Estonia
Poland
Greece
Portugal
Italy
Latvia
Malta
Spain
Germany
Netherlands
Slovakia
Switzerland
Finland
Iceland
Denmark
Hungary
Czech Republic
Norway
Sweden
Luxemburg
Lithuania
ประเทศสมาชิกในกลุ่มเชงเก้นมีอยู่ทั้งหมด 25 ประเภท โดยแบ่งเป็น
1. สมาชิกสหภาพยุโรป (European Union) หรือ ที่เรียกอีกอย่าง อียู (EU) มีทั้งหมด 22 ประเทศ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส อิตาลี ลักเซมเบิร์ก เนเธอแลนด์ เดนมาร์ก กรีซ โปรตุเกส สเปน เยอรมันนี ออสเตรีย ฟินแลนด์ สวีเดน สาธารณรัฐเช็ก เอกโตเนีย ฮังการี ลัตเวีย ลิทัวเนีย มอลตา สโลวัก สโลเวีย
2. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น แต่ไม่ได้เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
3. สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ บัลแกเรีย และโรมาเนีย ต่างเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป แต่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้น
***ประเทศไซปรัส เป็นประเทศสมาชิกใหม่ของสหภาพยุโรป แต่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มเชงเก้นโดยสมบูรณ์ โดยยังอยู่ระหว่างการตกลงจนกว่าสภาคองเกรสสหภาพยุโรป***
การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน visitor
การขอวีซ่าเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประเภทเยี่ยมเยือน กรณีผู้เชิญพำนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ยื่นขอวีซ่าทุกคนต้องโทรนัดทางโทรศัพท์เพื่อขอยื่นวีซ่า ...
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และติดต่อธุรกิจประเทศสวิสเซอร์แลนด์
Welcome to TLScontact
The Embassy of Switzerland in Thailand authorizes TLScontact to inform and advise the public on the visa applications procedures, to receive the visa applications, collect the fees and return the passports to the applicants at the end of the process.
The applicants living in Cambodia, Myanmar or Laos can submit the visa application through the Swiss honorary consulate in their own country. The Embassy will decide after receiving the documents whether a personal interview at the Embassy in Bangkok is necessary.
This outsourcing ensures a better reception to the public, in a dedicated center and in a timely manner. It also results in a faster processing of the applications by the Visa Section.
The applications received by TLScontact are tranferred to the Embassy of Switzerland, which has the exclusive responsibility to instruct the applications and to decide to grant or deny a visa, or request additional information. TLScontact is therefore not involved in the decision step of the visa application, and is not aware of its outcome as passports are returned by the Embassy of Switzerland in sealed envelopes.
สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์
• 35 North Wireless Road Bangkok 10330, Thailand
• P.O. Box 821 Bangkok 10501, Thailand
• Tel. +66 2 253 01 56-60, +66 2 254 45 96 (visas)
• Fax +66 2 255 44 81, +66 2 254 48 04 (visas)
การขอวีซ่า
ระเบียบการวีซ่าของเราโดยทั่วไปกำหนดว่าผู้มีสัญชาติไทยต้องขอวีซ่าเพื่อเดินทาง เข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ยื่นคำร้องควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ด้วยตนเองเพื่อกรอกแบบคำร้องข้อวีซ่า ( สามารถดาวน์โหลดแบบคำร้อง ฯ ล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์www.eda.admin.ch/bangkok_emb/t/home/visa.html )
ในวาระนี้ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้แก่เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า
VISA SWITZERLAND

เอกสารในการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา
2. แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังสีขาวเท่านั้น
3. สำเนาทะเบียนบ้าน + สำเนาบัตรประชาชน
4. จดหมายรับรองการทำงาน หรือ ใบรับรองการเป็นนักศึกษา-นักเรียน
5. หลักฐานทางการเงิน
6. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
7. ใบจองโรงแรม
8. ประกันการเดินทาง ทุนประกันขั้นต่ำ 1,500,000 บาท
9. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
10. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 60 ยูโร (จ่ายเป็นเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน)

สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ให้แสดงต้นฉบับสูติบัตร ( + สำเนา ), หนังสือยินยอมให้เดินทางจาก บิดาและมารดา, ทั้งบิดาและมารดาต้องลงลายมือชื่อในแบบคำร้องการพำนักอยู่เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 3 เดือนต้องมิใช่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจาก การท่องเที่ยว, การเยี่ยมเยือน, การติดต่อธุรกิจ, การบำบัดหรือรักษาพยาบาลทางการแพทย์,พาณิชย์, วัฒนธรรม, ศาสนา, หรือการกีฬา รวมทั้งการติดตามรายงานข่าวชั่วคราวสำหรับสื่อมวลชนต่างประเทศ โปรดติดต่อสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์หากวัตถุประสงค์หรือระยะเวลาการเยือนต่างไปจากนี้โดยปกติแล้ววีซ่าจะออกให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง อนึ่ง เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่ามีสิทธิที่จะขอหลักฐานอื่นใด เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุไว้แล้วข้างต้น
วีซ่าเชงเก็น ( Visa Schengen )
เป็นต้นไป ผู้มีสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุและเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ มีสิทธิเดินทางเข้าหรือผ่านสวิตเซอร์แลนด์ได้โดยไม่ต้องมีวีซ่าสวิส
1. มีวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุและใช้ ได้หลายครั้ง ( Multiple Visa ) สำหรับทุกประเทศในกลุ่ม Schengen (กรีซ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม โปรตุเกส ฝรั่งเศล ฟินแลนด์ เยอรมนี ลักแซมเบิร์ก สเปน สวีเดน ออสเตรีย อิตาลี และไอซ์แลนด์ ) สามารถพำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ได้สูงสุดไม่เกินสามเดือน(วัตถุประสงค์ของการเดินทาง โปรดดูข้างต้น)
2. มีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ EFTA,หรือของ ประเทศสหรัฐอเมริกา, แคนาดา, ราชรัฐอันดอร์รา, ราชรัฐโมนาโก และสาธารณรัฐซานมารีโน, สามารถ พำนักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ได้สูงสุดไม่เกินสามเดือน(วัตถุประสงค์ของการเดินทาง,โปรดดูข้างต้น)หากท่านเดินทางมาถึงด่านจากประเทศใดในกลุ่มเชงเก็นโดยมีวีซ่าเชงเก็น ที่ยังไม่หมดอายุแต่ช้าได้ครั้งเดียวและใช้ไปแล้ว
การเดินทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จะได้รับอนุญาตถ้าหากว่า
1. ท่านกำลังเดินทางกลับบ้านของท่านในกรณีนี้ ท่านจะต้องแสดงตั๋วโดยสารเครื่องบิน
2. ท่านกำลังเดินทางไปยังประเทศที่สามในกรณีนี้ ท่านจะต้องแสดงวีซ่าที่ยังไม่หมดอายุสำหรับประเทศนั้น ๆ และตั๋วโดยสารเครื่องบิน
ระเบียบด้านสุขภาพ
• ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีโรคติดต่อใด ๆ การสร้างภูมิต้านทานโรคติดต่อจำเป็นต่อเมื่อผู้ที่เดินทางมาจากสถานที่ที่มีโรคระบาดอยู่ภายใน 14 วัน ก่อนวันเดินทางมาถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์
• ในกรณีที่เจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือต้องจ่ายเงินมัดจำหรือแสดงหลักฐานของการประกันสุขภาพในระหว่างการเดินทาง ท่านสามารถชำระเงินมัดจำด้วยเงินสด หรือเช็คเดินทางก็ได้
• หลังจากได้รับการรักษาพยาบาลแล้วทางโรงพยาบาลจะส่งใบแจ้งหนี้ไปให้ท่านทราบทางไปรษณีย์ แพทย์เอกชนอาจขอให้ท่านชำระเงินค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดหลังการรักษา สวิตเซอร์แลนด์มีแพทย์จากทั่วโลกที่สามารพูดภาษาอังกฤษได้คอบให้บริการท่านอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง แพทย์เหล่านี้มาจากสมาคมนานาชาติให้ความช่วยเหลือทมางการแพทย์กับนักเดินทาง (
ระเบียบพิธีการศุลกากรสวิตเซอร์แลนด์การยกเว้นภาษีของนำเข้า มีดังนี้
1. ของใช้ส่วนตัวพอสมควรแก่ฐานะ เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หนังสือ เครื่องเล่นกีฬา กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์สมัครเล่น, กล้องถ่ายวีดีโอ(พร้อมฟิล์ม) เครื่องเล่นดนตรีอุปกรณ์ในการตั้งแคมป์ คอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในบ้านเรือนหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สามารถพกพาได้สะดวก
2. อาหารสำหรับหนึ่งวัน
3. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีสิทธินำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ รวมกันแล้ว น้ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม (5 ปอนด์)
- เนื้อวัวสดหรือแช่เข็งไม่เกินคนละ 0.5 กิโลกรัม (1 ปอนด์)
- หมูแฮม ไส้กรอก เนื้อแห้ง หรือเนื้อกระป๋อง ไม่เกินคนละ 1 กิโลกรัม ( 2 ปอนด์)
- สัตว์ประเภทมีกระดอง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ฯลฯ ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม (5 ปอนด์)
4. บุคคลที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับยกเว้นภาษีการนำเข้าเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ ดังนี้
- ชนิดที่มี ดีกรีไม่เกิน 15 % สามารถ นำเข้าได้คนละ 2 ลิตร (2 ควอร์ตอเมริกัน) หรือถ้าเป็นชนิดที่ดีกรีเกิน 15% นำเข้าได้คนละ1ลิตร (1ควอร์ตอเมริกัน)
5. บุคคลที่มีอายุ 17 ปีขึ้นไป มีสิทธินำเข้ายาสูบดังนี้
- บุหรี่ 400 มวน ซิก้าร์ 100 มวน หรือ ยาสูบจำนวน 500 กรัม
6. ผู้เดินทางเข้าสวิสมาจากประเทศในทวีปยุโรป ได้รับการยกเว้นภาษีดังนี้
- บุหรี่ 200 มวน ซิก้าร์ 50 มวน หรือยาสูบจำนวน 250 กรัม
- ยารักษาโรคสำหรับใช้เอง เช่น อินซูลิน ยาแก้แพ้ เป็นต้น
- ของขวัญของฝาก มูลค่าไม่เกิน 100 สวิสฟรังก์
7. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี มีสิทธิกึ่งหนึ่งของข้อจำกัดนี้
บริการทำวีซ่า (Visa Services.)
Non-Immigrant Visa (Tourist / Visiting / Student / Working / Business.)
วีซ่าชั่วคราว (วีซ่าท่องเที่ยว, วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน)

Immigrant Visa (Fiancé / Married / Spouse / Child Settlement.)
วีซ่าถาวร (วีซ่าคู่หมั้น, วีซ่าแต่งงาน, วีซ่าติดตามคู่สมรส, เด็กติดตามผู้ปกครอง)

Visa Refusal (Edit visa was denied.)
รับแก้ไขวีซ่าถูกปฏิเสธ
Express Marriage Registration.
บริการรับจดทะเบียนสมรส ด่วน
Translation.
บริการแปลเอกสารทุกภาษา
Certify document from MFA.
บริการรับรองเอกสาร ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ

Sales Air ticket Booking.
จำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก

Sales Travel Insurance (Fast Lane/AIG.)
จำหน่ายประกันการเดินทาง
ให้คำปรึกษาด้านวีซ่า

- ต้องการความพร้อมด้านเอกสารก่อนยื่นใบสมัคร
- มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่า ไม่ผ่าน
- มีคู่เป็นชาวต่างชาติต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศ ฯลฯ
ทุกปัญหาเพียงแค่ท่านปรึกษา เราสามารถช่วยท่านได้ เราสามารถช่วยทำให้ความหวังของคุณเป็นจริงได้ง่ายๆ โดยทางเราจะดูแลท่านทุกขั้นตอน จนกระทั่งท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า
VISA Consulting
- To the availability of the document before submitting the application.
- Having problems with visa refusal.
- Need to Immigration / Settlement visa with fiancé.
All the problems we could be your assistant, to bring your desired, to re-apply the visa appealing procedure until you will be obtained the visa.
บริการวีซ่า

เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามากว่า 6 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

VISA Service
Over more than 6 years dedicated experience in the field of visa consulting, we worked hard and proudly of the highest satisfaction of the visa approvals for our customers achievement.


รับทำวีซ่า
• วีซ่าอังกฤษ
• วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
• วีซ่าอเมริกา
• วีซ่าออสเตรเลีย
• วีซ่าในเครือประเทศเชงเก้น ฯลฯ
• วีซ่าแต่งงาน คู่หมั้น รับประกันผล 100 % รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน ทำงาน ทุกประเภท (รับรองผล)
• รับทำวีซ่าประเภทชั่วคราวทุกประเทศ(ท่องเที่ยว)
• รับทำวีซ่าประเภทถาวรทุกประเทศ (จดทะเบียนสมรส, คู่หมั้น, ติดตามบิดามารดา)
• รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ
• รับทำเวิร์คเพอร์มิต สำหรับชาวต่างชาติ
• รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเภท (เริ่มต้นที่ 400 บาท) VISA Services
• England Visa.
• Switzerland Visa.
• America Visa.
• Australia Visa.
• Schengen Countries.
• Marriage Visa, Fiancé Visa, Tourist Visa, Student Visa, Employment Visa and all of type of visas we guaranteed result.
• Non Immigrant Visa.
• Immigrant / Settlement Visa (Marriage Register, Spouses, Leaving with parents.)
• Vacation Visa (Foreigner only.)
• Work Permit Form (Foreign only.)
• Services by filling all types of visa application form (start at 400 baht per page.)
จดทะเบียนสมรส
รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 10,000 บาท)
Marriage Register
Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 10,000 baht.)

จดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสในประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติกับบุคคลสัญชาติไทย หรือชาวต่างชาติกับชาวต่างชาตินั้น สามารถกระทำได้โดยจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอทุกเขตในเวลาทำการ การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นการสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่หากว่ามิได้จดทะเบียนสมรส จัดพิธีแต่งงานเพียงอย่างเดียวนั้น ไม่ถือว่าเป็นการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทฯ มีบริการครบวงจรในการบริการรับจดทะเบียนสมรสสำหรับชาวต่างชาติ โดยดูแลและบริการทุกขั้นตอน บริการนี้รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ สถานทูตของชาวต่างชาติ, กงสุลไทย, สำนักงานเขต, อำเภอ, การจัดหาล่าม, จัดหาพยานที่น่าเชื่อถือ, โดยท่านจะได้ใบทะเบียนสมรสภายใน 1 วัน ท่านจะได้รับความสะดวก, รวดเร็ว เอกสารที่ได้รับครบถ้วน โดยทีมงานที่มีประสบการณ์
ทั้งนี้บริษัทยังมีบริการรับบริการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายต่างประเทศ โดยหลักจากได้จดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายไทยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการส่งใบทะเบียนสมรสไปลงบันทึกการจดทะเบียนสมรสยังสำนักทะเบียนในต่างประเทศ ณ ประเทศที่ท่านต้องการลงบันทึกเพื่อเป็นการจดทะเบียนสมรสภายใต้กฎหมายทั้ง 2 ประเทศ (เช่น ประเทศอังกฤษ, อเมริกา, ฝรั่งเศส, เยอรมัน, เนเธอร์แลนด์, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ ฯลฯ)
การจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องเป็นส่วนสำคัญและมีส่วนช่วยเหลือท่านได้มากในการทำวีซ่าหลังจากที่ท่านได้จดทะเบียนสมรสแล้ว ท่านสามารถยื่นใบทะเบียนสมรสประกอบคำร้องขอวีซ่า ได้ทั้งวีซ่าท่องเที่ยว – ถาวร เพื่อติดตามและอยู่อาศัยกับคู่สมรสในต่างประเทศ
ทางบริษัทมีบริการจัดทำสัญญาการก่อนการจดทะเบียนสมรส หรือข้อตกลงในการจดทะเบียนสมรส เพื่อระบุทรัพย์สินของท่านในประเทศของท่านและในประเทศไทย โดยสัญญาทำขึ้นถูกต้องตามกฎหมายโดยทนายความที่มีประสบการณ์ด้านทรัพย์สิน, การสมรส
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรสมีดังนี้
ฝ่ายชาวต่างชาติ (ตัวจริงเท่านั้น)
• หนังสือเดินทาง
• ใบรับรองความโสด ( ขอ ณ สถานทูตของชาวต่างชาติในประเทศไทย)
• ใบหย่า (ถ้ามี)
ฝ่ายชาวไทย (ตัวจริงเท่านั้น)
• บัตรประชาชน
• ทะเบียนบ้าน
• ใบหย่า (ถ้ามี)
ขอ วีซ่า คนเข้าเมือง ขอมีถิ่นที่อยู่ ฝรั่งทำงานในไทย ขออยู่ต่อ ขออยู่ต่อ 90 วัน ขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ขออยู่ต่อเพื่อธุรกิจ ขอวีซ่าอยู่ไทย รับจดทะเบียน ขอวีซ่าชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติในประเทศไทย ต่อวีซ่าเขมร ต่อวีซ่าไทย ต่อวีซ่าในไทย ต่อวีซ่าลาว ต่างชาติ ทำวีซ่าต่างชาติ ฝรั่งอยากอยู่เมืองไทย ฝรั่งอยู่เมืองไทย อยู่เมืองไทย ขอวีซ่า วีซ่ากัมพูชา วีซ่าจีน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าไต้หวัน วีซ่าลาว วีซ่าอิหร่าน วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าเยอรมัน วีซ่าอังกฤษ วีซ่าอิตาลี วีซ่าอียิปต์ Schengen Visa วีซ่าอเมริกา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ รับทำวีซ่า และ เป็นตัวกลางในการยื่นวีซ่า กับสถานฑูตแต่ละประเทศ ให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะติดต่อกับสถานฑูตเพื่อขอวีซ่า ซึ่งมีหลายขั้นตอน และยุ่งยากในการจัดเตรียมเอกสาร โดยมีทีมงานมืออาชีพ ให้บริการ ทำวีซ่า ดำเนินการทุกอย่างให้พร้อมสรรพ จัดเตรียมเอกสาร แนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การยื่นวีซ่ากับสถานฑูตง่ายขึ้น ในราคาย่อมเยา นอกจากนี้ ยังบริการข้อมูลการทำวีซ่า อย่างครบถ้วน สำหรับผู้ที่กำลังต้องการข้อมูลในการทำวีซ่า เรารวบรวมเอาข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์เอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารต่างๆ ที่ ผู้เดินทางต้องการทำวีซ่า จำเป็นต้องเตรียม ที่ตั้งของสถานฑูต ช่วงวัน-เวลาในการยื่นวีซ่า ข้อแนะนำต่างๆ และ แบบฟอร์มในการขอวีซ่าท่องเที่ยว ของประเทศต่างๆ อาทิเช่น วีซ่ากัมพูชา, วีซ่าจีน, วีซ่าญี่ปุ่น, วีซ่าไต้หวัน, วีซ่าลาว,วีซ่าฝรั่งเศส, วีซ่าเยอรมัน, วีซ่าอังกฤษ, วีซ่าอิตาลี, วีซ่าอียิปต์, Schengen Visa, วีซ่าอเมริกา, วีซ่าออสเตรเลีย, วีซ่านิวซีแลนด์
แปลเอกสาร
ทีมงานนักแปลของ ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนลล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย อาทิ งานแปลทั่วไป เอกสารราชการ ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, งานโฆษณา และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีบริการด้านการรับรองเอกสารโดยฝ่ายนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ และรับรองเอกสารโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องใช้ในงานประมูล ภาษาต่างๆ ที่รับแปลมีดังนี้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ สเปน สวีเดน ดัชต์ พม่า ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเล ฮิบรู และภาษาอื่นๆ (โปรดโทรสอบถาม)

Translation Service
TADEE International we have an expert translator team which have an experience for various languages translation such as formal & informal translations, legal translation, financial statement, engineering, marketing, environment, computer technology, billboard and other translations. We can coverage of all efficiency our translation services.

We also have services certify by Attorney, Custom Department and Ministry Foreign Affair which document certification of the various Embassies and Ministry of Justice we have to act by auction.

The languages translation we have Thai, English, Germany, French, Italian, Spanish, Arab, Dutch, Myanmese, Lao, Mandarin Chinese, Japanese, Malaysian, Hebrew and other languages (please call for more information.)

บริการด้านอื่นๆ
• เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์
• รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท ราคาถูกที่สุด งานด่วนรอรับได้เลย (ราคาตั้งแต่ 200 ขึ้นไป)
• บริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ
• รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 5,000 บาท)
• ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
• ประกันการเดินทาง
• ถ่ายรูปติดวีซ่าทุกสถานทูต (150 บาท)
• รับทำใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ (ไม่ต้องปั้มมือ)
Other Services

• Preparing for person who an interview appointment.
• Translation service all languages, express translate to wait for it (start at 200 baht.)
• Certify service by Ministry Foreign Affair document certification and the various Embassies.
• Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 8,000 baht.)

• Ticket Booking Low Price Sale.

• Medical Travel Health Insurance.

• Take a photograph for the Visa Embassy (150 baht.)

• Certify service of Criminal Recorded from the Police Department (No hand printed.)
• วีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa), วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เยี่ยมแฟน (visitor Visa)
• วีซ่าคู่หมั่น/วีซ่าแต่งงาน,วีซ่าติดตาม Settlement Visa( Fiancé Visa, Marriage Visa, Family Visa)
• วีซ่าธุรกิจ (Business Visa),วีซ่านักเรียน(Student Visa)
• กรอกแบบฟอร์ม/กรอกฟอร์มออนไลน์ เริ่มต้นที่ 500 บาท(Fill out Visa Application Form)
• จองคิวสัมภาษณ์/เตรียมการสัมภาษณ์ (Queue reservation for submission and Prepare for interview )
• แปลเอกสาร,รับรองเอกสารจากกระทรวง (Translation Service)
• ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
• จองตั๋วเครื่องบิน/จองโรงแรม (Air Ticket and Booking Hotel)
• ยื่นวีซ่าแทน ทุกประเทศ (Submit Application)
• วีซ่าติดตามภรรยาไทย /non-o, non-B
• จดทะเบียนสมรส (Marriage registration)

คำค้นหา : บริการทำวีซ่าทั่วโลก วีซ่าชั่วคราว วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าทำงาน วีซ่าถาวร วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าติดตามคู่สมรส Non-Immigrant Immigrant Visa Visa passport Visa Services
--------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์กลางสถานทูต Central EMBASSY in Bangkok Thailand
สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ EMBASSY OF GERMANY ระยะทาง 300 เมตร
สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ EMBASSY OF Australia ระยะทาง 800 เมตร
สถานทูตแคนาดา กรุงเทพฯ EMBASSY OF Canada ระยะทาง 550 เมตร
สถานทูต อังกฤษ กรุงเทพฯ EMBASSY OF UK ระยะทาง 600 เมตร
สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ EMBASSY OF USA ระยะทาง 550 เมตร
สถานทูตนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ EMBASSY OF New Zealand ระยะทาง 600 เมตร
--------------------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd. บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารกริต ชั้น2 เลขที่ 1032/1-5 ถนนพระราม4 ใกล้ MRTลุมพินี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
www. tadeeinternational.com Email: visa@tadeeinternational.com
โทรศัพท์ 02 679-7164 มือถือ : 089 668 2912 วาด , 088 622 8564 วาด
---------------------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd.
KRITS Building 2st Floor, No.1032/1-5 Rama 4 Road
close to Lumpinee MRT Thungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
www. tadeeinternational.com Email: visa@tadeeinternational.com
Phone Office : 02 679-7164 , Mob : 089 668 2912 ( wad ) Mob : 088 622 8564 (wad)
---------------------------------------------------------------------------------

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 25,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-11-18 13:44:16 ( IP ADDRESS : 1.2.246.130 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-06-14 10:11:11

สนใจติดต่อ

คุณ : vassana
อี-เมล์ : tadee2011@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089 668 2912
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089 668 2912
อื่น ๆ : 02 679-7164
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - สาทร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.