หมายเลขประกาศที่ 1069542 มีผู้ชม 5,925 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม.


1. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
ก. Social Development Worker ค. Social Worker
ข. Assistant Social Development Officer ง. Human Resource Development Officer
2. นักสังคมสงเคราะห์ หมายความว่าอย่างไร
ก. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
ข. ผู้ซึ่งปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ที่สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
ค. ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ การแนะนำ สงเคราะห์ ให้คำปรึกษาแก่เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางด้าน เศรษฐกิจและครอบครัว
ง. ถูกทั้ง ข และ ค
3. ข้อใดคือหน้าที่ของนักสังคมสงเคราะห์
ก. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้มาใช้บริการ
ข. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยากแก่นักสังคมสงเคราะห์ของ หน่วยงานต่าง ๆ
ค. ประสานงานกับผู้มารับบริการ และหน่วยงานหรือองค์กรบริการทางสังคมที่ผู้รับบริการต้องเกี่ยวข้องด้วย หรือต้องการความช่วยเหลือ
ง. ถูกทุกข้อ
4. ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพนักสังคมสงเคราะห์
ก. เป็นคนเปิดกว้าง มองโลกในแง่ดี มีทัศนะคติที่ดีต่อผู้คนและต่อปัญหา
ข. เป็นบุคคลที่เปิดรับต่อประมวลปัญหาที่ต้องเข้าไปแก้ไข
ค. มีใจรัก ชอบช่วยเหลือ เพราะงานสังคมสงเคราะห์ คือ การบริการ ให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ
5. นักสังคมสงเคราะห์มีกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท
6. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
ก. เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนที่ช่วยตนเองไม่ได้ให้สามารถช่วยตนเองได้
ข. เพื่อการแก้ไขปัญหาสังคม เป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดน้อยหรือหมดไป
ค. เพื่อการพัฒนาสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะการปฏิบัติงานของนักสังคมสงเคราะห์
ก. การวิจัยทางสังคมสงเคราะห์ ค. การทำงานคนเดียว
ข. การทำงานกับบุคคล ง. การจัดระเบียบและการพัฒนาชุม
8. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้จัดบริการสวัสดิการสังคมแก่เด็กและเยาวชน อายุกี่ปี
ก. อายุ 3 ปี ถึง 18 ปี
ข. อายุ 6 ปี ถึง 18 ปี
ค. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 18 ปี
ง. อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 20 ปี
9. สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนในด้านใด
ก. การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป้นกรณีพิเศษ
ข. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพตามความจำเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ค. การจัดที่พักอาศัยอาหารและเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นอย่างทั่วถึง
ง. ถูกทุกข้อ
10. ข้อใดคือการดำเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เกี่ยวกับสตรี
ก. การสงเคราะห์ ฟื้นฟูและคุ้มครองสวัสดิภาพแก่สตรีในสถานแรกรับและสถานคุ้มครอง
ข. พัฒนาอาชีพให้บริการแก่สตรีที่ได้รับความช่วยเหลือจากวงจรการค้าประเวณี
ค. การพัฒนาศักยภาพสตรีในศูนย์ฝึกอาชีพและในชุมชน
ง. ถูกทุกข้อ
11. วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ คือวันใด
ก. 21 กันยายน ของทุกปี ค. 20 กันยายน ของทุกปี
ข. 21 ตุลาคม ของทุกปี ง. 20 ตุลาคม ของทุกปี
12. หลักการที่สำคัญที่นักสังคมสงเคราะห์ต้องยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงานคือ
ก. หลักการยอมรับ
ข. หลักการไม่ตำหนิติเตียนผู้ที่มีปัญหา
ค. หลักการเก็บรักษาความลับ
ง. ถูกทุกข้อ
13. วิธีการสังคมสงเคราะห์แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ค. 4 ประเภท
ข. 3 ประเภท ง. 5 ประเภท
14. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของวิธีการสังคมสงเคราะห์
ก. ระดับจุลภาค ค. ระดับทุติยภูมิ
ข. ระดับมหภาค ง. ถูกทุกข้อ
15. การให้บริการสังคมสงเคราะห์โดยตรงแก่บุคคลผู้มีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล กลุ่ม หรือชุมชน คือวิธีการสังคมสงเคราะห์ประเภทใด
ก. การสังคมสงเคราะห์จุลภาค ค. การสังคมสงเคราะห์ทุติยภูมิ
ข. การสังคมสงเคราะห์มหภาค ง. ไม่มีข้อถูก
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบพ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 2553
- แนวข้อสอบกฎหมาย พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบ พรบ.จัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
- แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:25:06 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-06-26 00:05:41

สนใจติดต่อ

คุณ : 080-604-2510
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0806042510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0806042510
อื่น ๆ : 0806042510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.