ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

เตรียมสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังออกตามกฎหมายฉบับใด
ก. พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479
ข. ปะมวลกฎหมายอาญา
ค. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ง. พระราชบัญญัติจัดตั้งสถานกักขัง

2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 5 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2506 ข. วันที่ 12 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2506
ค. วันที่ 13 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2506 ง. วันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2506

3. ประเภทของสถานกักขัง มีกี่ประเภท และประเภทใดบ้าง
ก. มี 2 ประเภท คือ สถานกักขังประจำภาค และสถานกักขังจังหวัด
ข. มี 2 ประเภท คือ สถานกักขังกลาง และ สถานกักขังศูนย์ประจำภาค
ค. มี 3 ปะเภท คือ สถานกักขังกลาง สถานกักขังประจำภาค และสถานกักขังศูนย์ย่อยประจำภาค
ง. มี 3 ประเภท คือ สถานกักขังประจำภาค สถานกักขังศูนย์ย่อยประจำภาค และสถานกักขังจังหวัด

4. ผู้ต้องโทษกักขัง แบ่งออกเป็นกี่ประเภท ประเภทใดบ้าง
ก. มี 2 ประเภท คือ กักขังแทนค่าปรับ และโทษกักขัง
ข. มี 2 ประเภท คือ กักขังแทนค่าปรับ และเปลี่ยนจากโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง
ค. มี 3 ปะเภท คือ กักขังแทนค่าปรับ โทษกักขัง และเปลี่ยนจากโทษจำคุกเป็นโทษกักขัง
ง. มี 3 ประเภท คือ โทษกักขัง กักขังแทนค่าปรับ และเปลี่ยนจากคุมประพฤติเป็นโทษกักขัง

5. อำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับและวินัยเกี่ยวกับการกักขังและวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังภายใต้บังคับแห่งกฎหมายอาญา เป็นอำนาจของผู้ใด
ก. อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ค. ผู้อำนวยการสถานที่กักขัง ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด

6. วิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังภายใต้บังคับแห่งกฎหมายกฎหมายอาญา ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้กี่ประการ
ก. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังไว้ 7 ประการ
ข. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังไว้ 8 ประการ
ค. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังไว้ 9 ประการ
ง. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขังไว้ 10 ประการ

7. พนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้อาวุธนอกจากอาวุธปืนแก่ผู้ต้องกักขังได้เท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งกรณีแต่ข้อใดมิใช่
ก. ผู้ต้องขังกำลังหลบหนีหรือพยายามจะหลบหนีและไม่มีทางจะป้องกันอย่างอื่นนอกจากใช้อาวุธ
ข. ผู้ต้องขังก่อความไม่สงบขึ้นและไม่ยอมเชื่อฟังพนักงานเจ้าหน้าที่ปราบปราม
ค. ผู้ต้องขังหลายคนก่อความวุ่นวาย หรือพยายามใช้กำลังเปิดหรือทำลายประตู รั้ว หรือกำแพง
ง. ผู้ต้องกักขังใช้กำลังทำร้ายหรือพยายามทำร้ายพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อื่น

8. พนักงานหน้าที่อาจใช้อาวุธปืนแก่ผู้ต้องกักขังได้ในกรณีตามข้อใด
ก. ผู้ต้องกักขังไม่ยอมวางอาวุธเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้วาง
ข. ผู้ต้องกักขังตั้งแต่สามคนขึ้นไปกำลังหลบหนี ไม่ยอมหยุดในเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุด และไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้
ค. ผู้ต้องกักขังตั้งแต่สามคนขึ้นไปกำลังหลบหนีโดยไม่มีอาวุธแม้แต่คนใดคนหนึ่ง ไม่ยอมหยุดเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่สั่งให้หยุด และไม่มีทางอื่นที่จะจับกุมได้
ง. ผู้ต้องกักขังตั้งแต่สองคนขึ้นไปก่อความวุ่นวาย เปิดหรือพยายามเปิด ทำลาย หรือพยายามทำลายประตูรั้ว หรือกำแพงสถานกักขัง

9. ในกรณีมีเหตุอันอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของผู้ต้องกักขัง ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะย้ายผู้ต้องขังไว้ที่อื่นได้ทันท่วงที จะปล่อยผู้ต้องกักขังไปชั่วคราวก็ได้ แต่ผู้ต้องกักขังที่ถูกปล่อยไปนั้นต้องกลับมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สถานที่กักขังภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ปล่อยไป หากผู้ต้องกักขังไม่ปฏิบัติโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควรจะต้องระวางโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10. สมพรได้ปืนกำแพงสถานที่กักขังเพื่อเข้าไปพบผู้ต้องกักขังหญิงแสงดาว พนักงานเจ้าหน้าที่กักขังจับกุมตัวได้ส่งตัวพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี ในกรณีเช่นนี้ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2506 จะต้องมีโทษตามข้อใด
ก. จำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ข. จำคุกไม่เกิน 2 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ค. จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ง. จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ การรักษาความลับของทางราชการ
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่ง
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบ เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์
แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
ประวัติการราชทัณฑ์

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:36:58 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-07-01 15:22:49

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0806042510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-604-2510
อื่น ๆ : 0806042510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.