หมายเลขประกาศที่ 1073024 มีผู้ชม 6,818 คร้ัง

Translation Service รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท ราคาถูกที่สุด

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

รับแปลเอกสาร พร้อมตราประทับรับรองคำแปลรับรองกระทรวง รับรองสถานทูต

อังกฤษ ไทย ไทย

จีน ไทย อังกฤษ

เยอรมัน ไทย อังกฤษ

ฝรั่งเศส ไทย อังกฤษ

เกาหลี ไทย อังกฤษ

สเปน ไทย อังกฤษ

อิตาลี่ ไทย อังกฤษ ฯลฯ

บริการแปลภาษา แปลเอกสารราชการต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ต่างๆ ฯลฯ เอกสารทางการศึกษาต่างๆเช่น ปริญญาบัตร ทรานสคริปต์ เป็นต้น พร้อมบริการเดินเรื่อง รับรองเอกสาร กับกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตประเทศต่าง ๆ เช่น สถานทูตจีน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย ไต้หวัน (สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป) เวียดนาม โปรตุเกส อิตาลี

Change of Name, Change of Surname, Marriage Register, Divorce Register, Civil Registration, i.e. Education documents such as Degree Testimonial, Transcript proceeding and certify document with the Nationality Division, Custom Department, Ministry of Foreign Affair and the Embassies in Thailand. The China Embassy, the Netherlands, England, Australia, Taiwan (Taipei Economic and Cultural Office) Vietnam, Portugal, Italy, the United State of Arab Emirates.
We start at 300 baht per page


เอกสารทางการศึกษา
Education Documents หนังสือรับรองโสด(ใบโสด)
Certificate of Single Status

หนังสือรับรองการจดทะเบียนตั้งบริษัท
Certificate of Company Register ใบเปลี่ยนชื่อ
Change of Name

บัตรประชาชน
Identity Citizen ใบเปลี่ยนนามสกุล
Change of Surname

ทะเบียนบ้าน ทร.14
House Address ใบเปลี่ยนคำนำหน้านาม
Change of Title

ทะเบียนฉบับคัดลอก ทร.14/1
Copied of House Address ใบสำคัญการสมรส คร.3
Marriage Certificate

สูติบัตร ทร.1
Report of Birth ทะเบียนสมรส-บันทึกการสมรส คร.2Record of Marriage

หนังสือรับรองการเกิด
Certificate of Report of Birth ใบสำคัญการหย่า คร.7
Divorce Certificate

ทะเบียนหย่า-บันทึกการหย่า คร.6
Record of Divorce หนังสือรับรองการทำงาน
Work Permit Certificate

ใบรับรองผลการเรียน
Transcript Certificate ประกาศนียบัตร จบการศึกษา
Degree Testimonial

ใบประกาศเกียรติคุณ
Honorable Certificate

บริษัท ยังมีบริการรับรองเอกสารกับทาง สถานฑูตต่างๆ และพร้อมที่จะบริการจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า
Also our company have certify document with the various of Embassies and submission the documents to you
วิธีการส่งเอกสารแปล
How to send the translate documents?

ท่านสามารถส่งเอกสารของท่านมาทางไปรษณีย์ แฟกซ์์ หรือ อีเมล์
you can send your document which you need to translate by post office, fax or e-mail.

กรณีที่มีเอกสารจำนวนมาก หรือ เป็นเอกสารสำคัญ ทางบริษัทจะจัดส่งพนักงานไปรับเอกสารกับท่านโดยตรง
In case of the document you need to translate have many pages or important documents, we can receive by sending our messenger to get your documents directly.

บริการวีซ่า เราคือผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในด้านวีซ่ามากว่า 6 ปี ประสบความสำเร็จอย่างมากในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
VISA Service
Over more than 6 years dedicated experience in the field of visa consulting, we worked hard and proudly of the highest satisfaction of the visa approvals for our customers achievement.
รับแก้ไขเคสวีซ่าถูกปฏิเสธ Edit visa was denied.
ผู้ที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากหลายเหตุผลต่างๆ ซึ่งเหตุผลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นหลัก

ปัจจัยที่ทำให้ถูกปฏิเสธวีซ่า เช่น หลักฐานการงาน การเงิน ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว สังคม หรือ เหตุผลอื่นๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการพิจารณาของสถานทูต ซึ่งมีผู้สมัครมากมายอาจสงสัยในหัวข้อการปฏิเสธจากสถานทูต- เราคือ บริษัทตัวแทนในการให้คำปรึกษา รับทำ และ รับยื่นวีซ่าแทนตัวผู้สมัคร
- เรามีการวางแผน และวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีระบบ มีเหตุมีผลและตรงไปตรงมา
- ปัญหาของผู้สมัครแต่ละคนมีไม่เหมือนกัน การแก้ไขเคสที่ถูกปฏิเสธจึงมีความละเอียดอ่อน และสลับซับซ้อน
ดังนั้น การแก้ไขเคสจึงต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างตรงจุด และ ลดความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 หรือครั้งต่อๆไปบริษัทมีการเตรียมความพร้อมให้กับผู้สมัครก่อนการยื่นเอกสาร และ อบรมก่อนการเข้าสัมภาษณ์กับสถานทูต
รับทำวีซ่า
• วีซ่าอังกฤษ
• วีซ่าสวิสเซอร์แลนด์
• วีซ่าอเมริกา
• วีซ่าออสเตรเลีย
• วีซ่าในเครือประเทศเชงเก้น ฯลฯ
• วีซ่าแต่งงาน คู่หมั้น รับประกันผล
• 100 % รับทำวีซ่า ท่องเที่ยว นักเรียน ทำงาน ทุกประเภท (รับรองผล)
• รับทำวีซ่าประเภทชั่วคราวทุกประเทศ(ท่องเที่ยว)
• รับทำวีซ่าประเภทถาวรทุกประเทศ (จดทะเบียนสมรส, คู่หมั้น, ติดตามบิดามารดา) (Bio-Sex ual)
• รับทำวีซ่าพำนักอยู่ประเทศไทย สำหรับชาวต่างชาติ
• รับทำเวิร์คเพอร์มิต สำหรับชาวต่างชาติ
• รับกรอกแบบฟอร์มวีซ่าทุกประเภท (เริ่มต้นที่ 400 บาท)
• รับแก้ไขปัญหาสำหรับวีซ่าถูก)ฏิเสธ
• บริการล่าม English VISA Services
• England Visa.
• Switzerland Visa.
• America Visa.
• Australia Visa.
• Schengen Countries.
• Marriage Visa, Fiancé Visa, Tourist Visa, Student Visa, Employment Visa and all of type of visas we guaranteed result.
• Non Immigrant Visa.
• Immigrant / Settlement Visa (Marriage Register, Spouses, Leaving with parents.)
• Vacation Visa (Foreigner only.) Work Permit Form (Foreign only.)
• Services by filling all types of visa application form (start at 400 baht per page.)

แปลเอกสาร
ทีมงานนักแปลของ ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนลล้วนมีประสบการณ์ในการแปลภาษาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญและในเนื้อหาการแปลที่หลากหลาย อาทิ งานแปลทั่วไป เอกสารราชการ ด้านกฎหมาย, บัญชีการเงิน, วิศวกรรม, การตลาด, สิ่งแวดล้อม, คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี, งานโฆษณา และงานแปลด้านอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่ครอบคลุมของผู้ใช้บริการงานแปลของเราได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และยังมีบริการด้านการรับรองเอกสารโดยฝ่ายนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ การับรองเอกสารโดยสถานทูตต่างๆ และรับรองเอกสารโดยกระทรวงยุติธรรม ซึ่งจะต้องใช้ในงานประมูล ภาษาต่างๆ ที่รับแปลมีดังนี้ ไทย อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี่ สเปน สวีเดน อาหรับ ดัชต์ พม่า ลาว จีน ญี่ปุ่น มาเล ฮิบรู และภาษาอื่นๆ (โปรดโทรสอบถาม)

Translation Service
TADEE International we have an expert translator team which have an experience for various languages translation such as formal & informal translations, legal translation, financial statement, engineering, marketing, environment, computer technology, billboard and other translations. We can coverage of all efficiency our translation services.

We also have services certify by Attorney, Custom Department and Ministry Foreign Affair which document certification of the various Embassies and Ministry of Justice we have to act by auction.

The languages translation we have Thai, English, Germany, French, Italian, Spanish, Arab, Dutch, Myanmese, Lao, Mandarin Chinese, Japanese, Malaysian, Hebrew and other languages (please call for more information.)


บริการด้านอื่นๆ
• เตรียมความพร้อมในการสัมภาษณ์
• รับแปลเอกสารทุกชนิดทุกประเภท ราคาถูกที่สุด งานด่วนรอรับได้เลย (ราคาตั้งแต่ 400 ขึ้นไป)
• บริการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆ
• รับทำเรื่องจดทะเบียนสมรสชาวต่างชาติ ด่วนเสร็จภายใน 1 วัน มีรถบริการรับส่ง (เริ่มที่ 12,000 บาท)
• ขายตั๋วเครื่องบินราคาถูก
• ประกันการเดินทาง
• ถ่ายรูปติดวีซ่าทุกสถานทูต (150 บาท)
• รับทำใบรับรองประวัติอาชญากรรมจากกรมตำรวจ (ไม่ต้องปั้มมือ)


Other Services

• Preparing for person who an interview appointment.
• Translation service all languages, express translate to wait for it (start at 400 baht.)
• Certify service by Ministry Foreign Affair document certification and the various Embassies.
• Marriage register express in 1 day and we have a round-trip vehicle service to take you / both to district office area (start at 12,000 baht.)

• Ticket Booking Low Price Sale.

• Medical Travel Health Insurance.

• Take a photograph for the Visa Embassy (150 baht.)

• Certify service of Criminal Recorded from the Police Department (No hand printed.)

• วีซ่าท่องเที่ยว(Tourist Visa), วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เยี่ยมแฟน (visitor Visa)
• วีซ่าคู่หมั่น/วีซ่าแต่งงาน,วีซ่าติดตาม Settlement Visa( Fiancé Visa, Marriage Visa, Family Visa)
• วีซ่าธุรกิจ (Business Visa),วีซ่านักเรียน(Student Visa)
• กรอกแบบฟอร์ม/กรอกฟอร์มออนไลน์ เริ่มต้นที่ 500 บาท(Fill out Visa Application Form)
• จองคิวสัมภาษณ์/เตรียมการสัมภาษณ์ (Queue reservation for submission and Prepare for interview )
• แปลเอกสาร,รับรองเอกสารจากกระทรวง (Translation Service)
• ประกันการเดินทาง (Travel Insurance)
• จองตั๋วเครื่องบิน/จองโรงแรม (Air Ticket and Booking Hotel)
• ยื่นวีซ่าแทน ทุกประเทศ (Submit Application)
• วีซ่าติดตามภรรยาไทย /non-o, non-B
• จดทะเบียนสมรส (Marriage registration)

--------------------------------------------------------------------------------------
ศูนย์กลางสถานทูต Central EMBASSY in Bangkok Thailand
สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ EMBASSY OF GERMANY ระยะทาง 300 เมตร
สถานทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ EMBASSY OF Australia ระยะทาง 800 เมตร
สถานทูตแคนาดา กรุงเทพฯ EMBASSY OF Canada ระยะทาง 550 เมตร
สถานทูต อังกฤษ กรุงเทพฯ EMBASSY OF UK ระยะทาง 600 เมตร
สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ EMBASSY OF USA ระยะทาง 550 เมตร
สถานทูตนิวซีแลนด์ กรุงเทพฯ EMBASSY OF New Zealand ระยะทาง 600 เมตร
--------------------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd. บริษัท ตาดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
อาคารกริต ชั้น2 เลขที่ 1032/1-5 ถนนพระราม4 ใกล้ MRTลุมพินี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , visa@tadeeinternational.com
โทรศัพท์ 02 679-7164 มือถือ : 089 668 2912 วาด , 088 622 8564 วาด
---------------------------------------------------------------------------------
TADEE International Co., Ltd.
KRITS Building, No.1032/1-5, 2st Floor Rama 4 Road
close to Lumpinee MRT Thungmahamek, Sathorn Bangkok 10120
www. tadeeinternational.com Email: info@tadeeinternational.com , visa@tadeeinternational.com
Phone Office : 02 679-7164 , Mob : 089 668 2912 ( wad ) Mob : 088 622 8564 (wad)
---------------------------------------------------------------------------------


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 20,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2015-10-30 22:17:29 ( IP ADDRESS : 183.88.73.87 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-07-11 08:54:53

สนใจติดต่อ

คุณ : wad
อี-เมล์ : vasssanawad@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0918625474
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0918625474
อื่น ๆ : 0918625474
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2024 Be2Hand.com All rights reserved.