หมายเลขประกาศที่ 1074250 มีผู้ชม 6,240 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

คู่มือเตรียมสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ล่าสุด


ตัวอย่างแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

ข้อสอบเกี่ยวกับกรมชลประทาน
1. งานชลประทาน เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในรัชสมัยใด
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
2. นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร
ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาที่ได้รับการว่าจ้างมาดำเนินงานชลประทานในประเทศไทย
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพื่อทำหน้าที่ดูแลทำนุบำรุงคลองต่างๆ
ค. ถูกเฉพาะ ข
ง. ถูกทั้ง ก และ ข
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข
3. ในรัชสมัยใดที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง"กรมทดน้ำ"ขึ้นแทนกรมคลอง
ก. รัชกาลที่ 6 ค. รัชกาลที่ 4
ข. รัชกาลที่ 3 ง. รัชกาลที่ 5
4. จากข้อ 3 ให้จัดตั้งกรมทดน้ำขึ้นเมื่อใด
ก. 29 กันยายน 2459 ค. 29 ตุลาคม 2459
ข. 30 กันยายน 2459 ง. 30 ตุลาคม 2459
ตอบ ข. 30 กันยายน 2459
5. โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย คือเขื่อนใด
ก. เขื่อนลำปาว ค. เขื่อนภูมิพล
ข. เขื่อนป่าสัก ง. เขื่อนพระราม 6
6. เขื่อนพระราม 6 อยู่ที่จังหวัดใด
ก. พระนครศรีอยุธยา ค. กาฬสินธุ์
ข. ตราด ง. ลพบุรี
7. รัชกาลที่ 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อจาก กรมทดน้ำ เป็น กรมชลประทาน เมื่อใด
ก. 21 มกราคม 2476 ค. 21 มีนาคม 2476
ข. 20 มกราคม 2476 ง. 20 มีนาคม 2476
8. กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย ค. กระทรวงคมนาคม
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ง. กระทรวงพลังงาน
ตอบ ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
9. ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน
ก. นายสัญชัย เกตุวรชัย ค. นายชลิต ดำรงศักดิ์
ข. นายประสงค์ เสี่ยงโชคอยู่ ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์
10. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน
ก. "น้ำสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ข. "น้ำอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ค. "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ง. "น้ำอุดมสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
ตอบ ค. "น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง"
11. ข้อใดคือค่านิยมของกรมชลประทาน
ก. "WATER for all" ค. Attitude
ข. Teamwork ง. ถูกทุกข้อ
12. Attitude มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ข. มีความผูกพันและสามัคคี ง. มีความคิดสร้างสรรค์
ตอบ ง. มีความคิดสร้างสรรค์
13. Work hard มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ข. เรียนรู้และทำงานร่วมกัน ง. มีความคิดสร้างสรรค์
ตอบ ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน
14. "WATER for all" หมายถึง
ก. น้ำเพื่อชีวิต ค. น้ำอุดมสมบูรณ์
ข. น้ำเพื่อสรรพสิ่ง ง. น้ำสำหรับสรรพสิ่ง
15. Relationship มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ข. มีความผูกพันและสามัคคี ง. มีความคิดสร้างสรรค์
16. Ethics มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ข. มีความผูกพันและสามัคคี ง. มีความคิดสร้างสรรค์
ตอบ ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
17. Teamwork มีความหมายว่าอย่างไร
ก. ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ค. มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ข. เรียนรู้และทำงานร่วมกัน ง. มีความคิดสร้างสรรค์
18. ชื่อภาษาอังกฤษของกรมชลประทานคือข้อใด
ก. Irrigation Royal Department ค. Royal Irrigate Department
ข. Irrigate Royal Department ง. Royal Irrigation Department
19. ข้อใดคือพันธกิจของกรมชลประทาน
ก. ดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
ข. พัฒนาแหล่งน้ำตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้สมดุล
ค. บริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน
ง. ถูกทุกข้อ
20. ข้อใด ไม่ใช่ ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมชลประทาน
ก. การพัฒนาแหล่งน้ำ ค. การพัฒนาแหล่งเพาะปลูก
ข. การบริหารจัดการน้ำ ง. การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ
21. เป้าประสงค์ในการทำงานของกรมชลประทานมีกี่เป้าประสงค์
ก. 14 ค. 16
ข. 15 ง. 17
22. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับตราสัญลักษณ์ประจำกรม
ก. เป็นเครื่องหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว
ข. ด้านข้างทั้งสองเป็นภาพพญานาค กำลังพ่นน้ำ
ค. เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมาย มีอักษรข้อความชื่อ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ
ง. ถูกทุกข้อ
23. อักษรข้อความที่อยู่เบื้องล่างนอกขอบเครื่องหมายต้องมีสีใด
ก. สีดำ ค. สีน้ำเงิน
ข. สีแดง ง. ไม่ได้ระบุสี
24. สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด
ก. 1456 ค. 1560
ข. 1406 ง. 1460
25. ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน
ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมชลประทาน ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วยทุกตำแหน่งที่สอบ เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
- ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
- ความรู้เฉพาะตำแหน่ง (เลือกที่สอบ)
1. นายช่างชลประทาน
2. นายช่างเครื่องกล
3. นายช่างไฟฟ้า
4. นักจัดการงานทั่วไป
5. นักวิชาการจัดหาที่ดิน
6. วิศวเครื่องกล
7. วิศวไฟฟ้า
8. วิศวชลประทาน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 11:45:34 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-07-16 19:47:15

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0806042510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-604-2510
อื่น ๆ : 0806042510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2019 Be2Hand.com All rights reserved.