หมายเลขประกาศที่ 1077381 มีผู้ชม 5,276 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบกรมการศาสนา ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

คู่มืthaionline1.com/read.php?tid=10604 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. ค.
http://www.onab.go.thhttp://www.labour.go.th
ข. ง.
http://www.onab.co.thhttp://www.mwa.go.th
2. ข้อใดคือชื่อย่อของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. พศ. ค. พส.
ข. พศช. ง. พพศ.
3. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ red;">
ก. "Office of National Buddhism"
ข. "National Office of Buddhism"
ค. "Provincial Office of Buddhism"
ง. " Buddhism Office of National "
4. ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ก. "Office of National Buddhism"
ข. "National Office of Buddhism"
ค. "Provincial Office of Buddhism"
ง. " Buddhism Office of National "
5. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืน และสังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ข. เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิต และพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
ค. เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนา เผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
ง. เป็นองค์กรหลักดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
6. ข้อใดคือพันธกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
ข. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
ค. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ง. ถูกทุกข้อ
7. ข้อใดคือค่านิยมหลักของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีจิตบริการ ประสานสามัคคี
ข. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ค. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา
ง. ส่งเสริมพุทธธรรมนำชีวิต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา
8. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ก. ทำนุบำรุงพุทธศาสนศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
ข. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา
ค. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ กฎหมายว่าด้วยการกำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการพระพุทธศาสนา รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ง. ถูกทุกข้อ
9. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้กี่ยุทธศาสตร์
ก. 3 ยุทธศาสตร์ ค. 6 ยุทธศาสตร์
ข. 2 ยุทธศาสตร์ ง. 5 ยุทธศาสตร์
10. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมดกี่คน
ก. 1 คน ค. 5 คน
ก. 3 คน ง. 6 คน
11. ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายกนก แสนประเสริฐ ค. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์
ข. นายพนม ศรศิลป์ ง. นายอำนาจ บัวศิริ
12. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่เท่าใด
ก. คนที่ 5 ค. คนที่ 4
ข. คนที่ 7 ง. คนที่ 6
13. ใครคือผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนแรก
ก. พลตำรวจโทอุดม เจริญ ค. นางจุฬารัตน์ บุณยากร
ข. นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ ง. นายถวิล สมัครรัฐกิจ
พลตำรวจโทอุดม เจริญ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 2
นางจุฬารัตน์ บุณยากร เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 5
นายถวิล สมัครรัฐกิจ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 4
14. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม ค. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงแรงงาน ง. ไม่ได้สังกัดกระทรวงใด
15. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อใด
ก. 4 กันยายน พ.ศ. 2545 ค. 4 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ข. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ง. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการศาสนาทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ _ความสามารถทางการคำนวณ
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นิติกร
นักวิชาการศาสนา
นักวิเคราะห็นโยบายและแผน

ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:26:25 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-07-31 11:49:52

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0806042510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0806042510
อื่น ๆ : 0806042510
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.