หมายเลขประกาศที่ 1080977 มีผู้ชม 5,113 คร้ัง

คู่มือ ข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ประกอบด้วย
ชุด DVD 8 แผ่น พร้อมคู่มือประกอบการบรรยาย 8 เล่ม ประกอบด้วย ภาษาไทย 2 แผ่น ความสามารถทั่วไป 6 แผ่น + MP 3 จำนวนน 1 แผ่น + PDF FILE 1 แผ่น
เนื้อหา ครบถ้วน พร้อมแนวข้อสอบ
DVD 8 แผ่นประกอบด้วย
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 1
- การหาผลบวกและเลขหลายจำนวนเรียงกัน
- การหาอัตราส่วนและร้อยละ
- ดอกเบี้ย
- การคำนวณระยะห่างระหว่างเสา จำนวนเสา
- การแจกบัตรอวยพรและการสัมผัสมือ
- แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 2
- การแปรผันตรง และการแปรผกผัน
- การหาความเข้มข้น และอัตราส่วนผสม
- การทำงาน
- การคำนวณเกี่ยวกับขาและหัวของสัตว์
- การคำนวณเกี่ยวกับอายุ
- แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 3
-ค่าเฉลี่ย
- การหา ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
- ความสามารถทางด้านเหตุผล
1. การสรุปเหตุผลแบบมีเงื่อนไข
2. การสรุปเหตุผลแบบเชิงบังคับ
3. การสรุปเหตุผลแบบเปรียบเทียบ
4. การสรุปเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. การสรุปเหตุผลแบบสรุปไม่ได้
-แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 4
-การคำนวณหาพื้นที่และปริมาตร
-อนุกรม
-แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 5
- การวิเคราะห์สรุปเหตุผลทางโอเปอร์เรต
- อุปมาอุปไมย
- ตาราง กราฟ และแผนภูมิ
- แบบทดสอบ
ความสามารถทั่วไป แผ่นที่ 6
-เงื่อนไขสัญลักษณ์
-แบบทดสอบ
ภาษาไทย แผ่นที่ 1
- คำเป็นคำตาย
- ประโยค
- คำเชื่อม
- การสะกดคำ
- ลำนำคำโวหาร
- การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
- คำราชาศัพท์
- แนวข้อสอบ
ภาษาไทย แผ่นที่ 2
- การเรียงประโยค
- บทความสั้น – บทความยาว
- การอ่านข้อความ
- สรุปความ
- ตีความ

CD MP 3 จำนวน 1 แผ่น
คู่มือ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
+พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
+พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
+พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบ วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
+แนวข้อสอบ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
+แนวข้อสอบ พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
+แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
+แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

PDF FILE คู่มือ + ข้อสอบ ภาค ก (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ปี 2555
ความสามารถทั่วไป (25 คะแนน)
อนุกรมหรือเลขเรียงลำดับ
เงื่อนไขภาษา
อุปมาอุปไมย
เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
แนวข้อสอบ เรื่องอนุกรม
แนวข้อสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย
แนวข้อสอบ เงื่อนไขสัญลักษณ์
คณิตศาสตร์ทั่วไป
วิชา ภาษาไทย (25 คะแนน)
การใช้คำ
การใช้คำราชาศัพท์
การสรุปใจความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
การเขียนสะกดการันต์
ประโยค
ลักษณะภาษา
การใช้ภาษา
แนวข้อสอบภาษาไทย
วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (50 คะแนน)
+ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ.2553
+พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2552
+พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2551
+พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
+ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
+พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบ

ราคา 2,000 บาท
จัดทำโดย เตรียมสอบวิชาการ
http://www.facebook.com/treamsob
http://www.treamsob.com


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 2,000 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-04-06 15:44:29 ( IP ADDRESS : 171.7.109.107 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-08-16 23:31:37

สนใจติดต่อ

คุณ : เตรียมสอบวิชาการ
อี-เมล์ : neeva04@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02-7188045 , 08
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.