หมายเลขประกาศที่ 1085417 มีผู้ชม 5,852 คร้ัง

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวะ (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

1. ประธานกรรมการการอาชีวศึกษาคนปัจจุบัน คือใคร


ก. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ค. ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. นายอเนก เพิ่มวงศ์เสนีย์


ตอบ ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ


2. ข้อใด ไม่ใช่ กรรมการโดยตำแน่งในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คือข้อใด

ก. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


ข. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา


ค. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ง. เลขาธิการสภาการศึกษา


4. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา คนปัจจุบันคือใคร


ก. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ค.นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์


5. นโยบายกรมอาชีวศึกษาตามแนวการปฏิรูปการศึกษา มีกี่นโยบาย


ก. 3 นโยบาย ค. 5 นโยบาย


ข. 4 นโยบาย ง. 6 นโยบาย


6. ข้อใดคือหลักการและวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา


ก. การมุ่งพัฒนาคนให้เต็มตามศักยภาพที่มีอยู่โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อม


ข. การมุ่งเตรียมกำลังคนระดับต้นและระดับกลางด้านเทคนิคในสาขาต่างๆ ให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงาน


ค. การให้การศึกษาตลอดชีวิต มีคุณวุฒิวิชาชีพ โดยจัดการเรียนรู้แบบเปิดและยืดหยุ่น


ง. ถูกทุกข้อ


7. อุดมการณ์ที่สำคัญในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนดคือข้อใด


ก. มีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดต่างๆ ในการจัดการเพื่อคุณภาพ


ข. มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาที่หลากหลายเข้ากับการทํางานจริงโดยการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ


ค. การพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดคุณภาพตามสมรรถนะอาชีพที่กำหนดไว้


ง. มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานสายวิชาชีพเทียบได้กับสาขาวิชาชีพอื่น


8. ความเชื่อพื้นฐานของการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาอาชีวศึกษาคือข้อใด


ก. ความสำเร็จของการดำเนินงาน ค. ความพยายามและการปฏิบัติงาน


ข. ความตระหนักในการทํางาน ง. ความพร้อมของการดำเนินงาน


9. รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษามีหลักการที่สำคัญกี่หลักการ


ก. 4 ประการ ค. 6 ประการ


ข. 5 ประการ ง. 7 ประการ


10. วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา คือข้อใด


ก. เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึกษา


ข. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดำเนินภารกิจด้านต่างๆ


ค. กระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง


ง. ถูกทุกข้อ


11. ข้อใดคือผลที่คาดว่าจะได้รับจากการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา


ก. การบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล


ข. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล


ค. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ง. ถูกทุกข้อ


12. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ให้ใช้บังคับกับสถานศึกษาใด


ก. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


ข. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ค. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา


ง. สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน13. สถานศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 หมายความว่าอย่างไร


ก. ศูนย์


ข. วิทยาลัย


ค. หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าวิทยาลัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา


ง. ถูกทุกข้อ


14. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552


ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


ข. เลขาธิการสภาการศึกษา


ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ง. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


15. ผู้รักษาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 คือใคร


ก. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ค.นางสาวศศิธารา พิชัยชาญณรงค์


ข. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ง. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบครูผู้ช่วยอาชีวศึกษา สอศ. ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

รวมแนวข้อสอบ 1500 ข้อ

ความรอบรู้

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

- นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ พศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พศ. 2546

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2546


- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พศ. 2547

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก พศ. 2546

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พศ. 2551

- แนวข้อสอบกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบความถนัดและเจตคติต่อวิชาชีพครู

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและปฎิบัติของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครู

แนวข้อสอบเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


ส่งเป็นไฟล์ PDF ทาง E-MAIL สามารถนำไปปริ้นได้เลย ในราคาชุดละ 399 บาท
* ส่งด่วนภายใน 3 ชม. ส่งช้าไม่เกิน 24:00 น. วันที่โอนเงิน * ( ควรดูที่ JUNK MAIL )
สนใจสั่งซื้อมาที่ 080-604-2510 ,080-604-2504 หรือ ส่ง SMS / (WhatsApp , LINE)
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
ส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ *อย่างด่วนภายใน 3 ชม. *อย่างช้าก่อน 24:00 น. ของวันที่โอนเงิน (อย่าลืม! เช็คที่ อีเมลขยะ)
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 24.00 น.)
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 041-2-34899-2 ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์
สาขาถนนสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี สายรุ้ง สิงห์ศรี
โอนเงินแล้วแจ้งที่ lookmoo_00@hotmail.com
www.sheetonline.net

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-07 12:22:13 ( IP ADDRESS : 58.8.42.17 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2012-09-06 17:11:35

สนใจติดต่อ

คุณ : sayrung
อี-เมล์ : lookmoo_00@hotmail.com
โทรศัพท์ : 080-604-2510
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 080-604-2510
อื่น ๆ : 080-604-2504
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2019 Be2Hand.com All rights reserved.