ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

1. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับปัจจุบันแก้ไข

เพิ่มเติมฉบับใด พ.ศ. ใด

ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 ข. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551

ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552 ง. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

2. พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ง. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา3. “ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง” หมายความถึงบุคคลใด

ก. นายกรัฐมนตรี ข. รัฐมนตรี

ค. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. ถูกทุกข้อ4. การที่ทรัพย์สินหรือหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ยื่น

เมื่อพ้นจากตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินที่ได้ยื่นเมื่อเข้ารับ

ตำแหน่งในลักษณะที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติหรือหนี้สินลดลงผิดปกติ หมายความถึงข้อใด

ก. ทุจริตต่อหน้าที่ ข. ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

ค. ร่ำรวยผิดปกติ ง. ทุจริตต่อหน้าที่

5. หมวด 1 ใน พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด

ก. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ข. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ค. การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน

ง. การไต่สวนข้อเท็จจริง

6. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรียกโดยย่อว่าอะไร

ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช. ข. คณะกรรมการ ปปช.

ค. คณะกรรมการ คปช. ง. คณะกรรมการ คกช.

7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน

ก. ห้าคน ข. หกคน

ค. เจ็ดคน ง. แปดคน

8. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำแนะนำและยินยอมของผู้ใด

ก. วุฒิสภา ข. รัฐสภา

ค. คณะรัฐมนตรี ง. นายกรัฐมนตรี

9. ประธานวุฒิสภา จัดให้มีคณะกรรมการสรรหากรรมการจำนวนกี่คน

ก. สิบคน ข. สิบสองคน

ค. สิบสามคน ง. สิบห้าคน

10. ข้อใดเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการ

ก. ประธานศาลฎีกา ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด ง. ถูกทุกข้อ

11. การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนกรรมการสรรหาทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

ก. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสอง ข. ไม่น้อยกว่าสองในสาม

ค. ไมน้อยกว่าสองในห้า ง. ไม่น้อยกว่าสามในสี่

12. ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการนั้น ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าเท่าใด

ก. สามสิบห้าปีบริบูรณ์ ข. สี่สิบปีบริบูรณ์

ค. สี่สิบห้าปีบริบูรณ์ ง. ห้าสิบปีบริบูรณ์

13. กรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งกี่ปี นับแต่ได้รับการแต่งตั้ง

ก. สองปี ข. สี่ปี

ค. หกปี ง. เก้าปี

14. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพ้นจากตำแหน่ง

ตามข้อใด

ก. ตาย ข. มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์

ค. ต้องคำพิพากษาให้จำคุก

15. เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งให้เริ่มดำเนินการสรรหาภายในกี่วันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง

ก. ภายในเจ็ดวัน ข. ภายในสิบห้าวัน

ค. ภายในสามสิบวัน ง. ภายในสี่สิบห้าวันจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบป.ป.ช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ทุกตำแหน่ง
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- เกี่ยวกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ป.ป.ช
- แนวข้อสอบด้านคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบ พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบเฉพราะตำแหน่งที่สอบ (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

ส่งเป็นไฟล์ PDF ให้ทาง e-mail ภายในวันที่โอนเงิน
สนใจสั่งซื้อ หรือ สอบถามการสั่งซื้อ ที่ 089-7141669
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 402-8-54389-0 ธ.ไทยพาณิชย์
สาขาโลตัสขอนแก่น2 ชื่อบัญชี นภพร ยุ่นชั้น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ 089-7141669
email/ ma_meal1669@hotmail.com


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-05-31 09:43:07 ( IP ADDRESS : 180.183.232.3 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2013-05-09 18:15:25

สนใจติดต่อ

คุณ : มะเหมี่ยว
อี-เมล์ : jintakan96@hotmail.com
โทรศัพท์ : 089-7141669
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-7141669
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : ขอนแก่น
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.