หมายเลขประกาศที่ 1136413 มีผู้ชม 8,011 คร้ัง

ขายอุปกรณ์มวยไทยทุกประเภท และ ให้เช่าเวทีมวยทุกขนาด

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ศึกวันทรงชัย รายการมวยไทย นําโดยโปรโมเตอรทรงชัย รัตนสุบรรณ โปรโมเตอร อันดับ 1 ของประเทศไทย ตั้งแต ปี พ.ศ.2519 ผูบุกเบิกมวยไทย ใหเป็นที่รูจัก ของนานาชาติ กับสโลแกน มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก และผูสรางตํานานแชมปเปี้ยน โลกในเมืองไทย รวม 9 คน และในวันนี้ ทางบริษัท วันทรง ชัย จํากัด ไดรวบรวมไฟตแหง ความทรงจํา ในรูปแบบ CD /DVD ชุด สุดยอดมวยไทยศึก วันทรงชัย ซีดีที่ทานตองมี กับภาพ บรรยากาศตะแคงดูมวย กับ คลื่นมหาชน ภาพการชกมวยดุ เดือด ภาพศิลปะแมไม มวยไทย กับสุดยอดมวยไทย ตํานานแหงวีรบุรุษบนสังเวียน

มวยไทย คือศิลปะการตอสูที่ โดงดังไปทั่วโลก และมวยไทย คือการออกกําลังกายที่ดีที่สุด สําหรับผูรักการออกกําลังกาย และลดนํ้าหนัก จากประสบการณในวงการ มวยกวา 30ปี กับยี่หอ วันทรง ชัย เราไมทําใหคุณผิดหวัง วันนี้ เปิดใหทานจับจอง อุปกรณมวย ทุกชนิด ไมวาจะ เป็น นวมชก นวมซอม กระสอบ ทราบ เปา กางเกงมวย และ อื่นๆอีกมากมาย วันทรงชัย ชื่อนี้การันตี

มวยไทย คือศิลปะการตอสู และมวยไทยนิยมใชมากในส ปอรตมาเกจติ้ง เพื่อ ประชาสัมพันธสินคา เพราะมวยไทย ไดรับการ ยอมรับจากนานาชาติ บริษัท วันทรงชัย จํากัด กับ ประสบการณ ตั้งแต 2519 ใน วงการมวยไทยและมวยสากล ในวันนี้ วันทรงชัย ใหบริการ เวทีมวยขนาดตางๆที่ได มาตรฐาน โดยบริการใหเชา และขาย เวทีมวยที่ไดมาตรฐานระดับอา ชีพ เหมาะกับในงาน indoor และ outdoor มีหลายขนาด เพื่อให เหมาะสมกับงานของ ทาน ดวยทีมงานผูเชียวชาญในการ ติดตั้งมืออาชีพ และ มี ประสบการณในการจัดงาน

ศึกวันทรงชัย ผูนําในวงการ มวยไทยและมวยสากล ผูบุกเบิกมวยไทยไปสูนานา อารยะประเทศและผูสราง แชมปโลก แลวมากมาย บริษัท วันทรงชัย จํากัด ยินดี ใหคําปรึกษาและจัดการแขง ขันมวยไทยและมวยสากล สําหรับทาน ทั้งงานแขงขันและงานโชว ศิลปมวยไทย แสดงแมไม มวยไทย – มวยโบราณ (มวย คาดเชือก) คีตะมวยไทย แอโรบิคมวยไทย มวยไทยชาย –หญิง มวย สากลชาย-หญิง ทุกประเภทที่เป็นมวย ตองศึก วันทรงชัย มวยไทย มรดกไทย มรดกโลก

บริการให้เช่า

เวทีมวยที่ได้มาตรฐานเหมาะสำหรับการแข่งขันมวยระดับสมัครเล่น แลระดับอาชีพ ประกอบติดตั้งได้ง่าย และรวดเร็วราคาถูกที่มีความแข็งแรงและได้มาตรฐานรองรับน้ำหนักบนเวทีได้เป็นอย่างดีเหมาะกับจัดงานสะดวกรวดเร็วในการติดตั้ง เหมาะกับในงาน indoor และ outdoor มีหลายขนาดเพื่อให้ เหมาะสมกับงานนั้นตามขนาดของลูกค้าที่ต้องการ รับประกันความแข็งแรง ด้วยทีมงานติดตั้งมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการจัดงาน
ขนาดเล็ก : 5.00 x 5.00 M. เหมาะสำหรับงานสัมมนา, ถ่ายโฆษณา-ละคร-ภาพยนตร์,….
ขนาดกลาง : 6.00 x 6.00 M. เหมาะสำหรับงานสัมมนา, ถ่ายโฆษณา-ละคร-ภาพยนตร์,….
ขนาดใหญ่ : 7.00 x 7.00 M. เหมาะสำหรับการแข่งขันมวยระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพ
ให้เช่าเครื่องมือมวยไทย เหมาะสำหรับการแข่งขันมวยระดับสมัครเล่นและระดับการทำมาหากิน ผ้าใบเวทีมวย, เบาะรองมุมสั้น, เบาะรองมุมยาว,กระสอบทราย,ขนาดต่างๆ – ที่แขวนกระสอบ 3 ขา ถาดให้น้ำนักมวย เก้าอี้นักมวย นวมเชือก, นวมสักหลาด, แบ็คชกกระสอบ ขนาดต่างๆ เป้ามือล่อ, เป้าเตะ, เฮดการ์ด และอุปกรณ์มวยทุกชนิด งานประเภทโชว์ศิลป์มวยไทย แสดงแม่ไม้มวยไทย – มวยโบราณ (มวยคาดเชือก) โชว์ชกมวยไทยชาย โชว์ชกมวยสากลชาย แสดงความสามารถชกมวยไทยหญิง แสดงความสามารถชกมวยสากลหญิง โชว์ไหว้ครู (รำมวย) แสดงความสามารถมวยตับจาก

สอบถามข้อมูล
ติดตอ 02-618-5314-6 ,080-914-8555 www.onesongchaishop.com

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-01-08 10:58:26 ( IP ADDRESS : 110.168.198.31 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-01-08 10:34:28

สนใจติดต่อ

คุณ : www.onesongchaishop.com
อี-เมล์ : omni288@gmail.com
โทรศัพท์ : 026185314
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0945833640
อื่น ๆ : 0945833640
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.