หมายเลขประกาศที่ 1140293 มีผู้ชม 2,806 คร้ัง

แนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

จำหน่ายแนวข้อสอบ ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
{{{ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สตง. ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฎิบัติการ (บัญชี) }}}
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
- แนวข้อสอบการคำนวนงบดุลบัญชี
- การบริหารและการวิเคราะห์งบการเงิน
- การวิเคราะห์งบการเงิน
- มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบวิชาการสอบบัญชี

(1) ไฟล์ PDF ส่งทาง E-Mail ราคา 300 บาท
(2) หนังสือ + VCD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และ VCD ติวบัญชี ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ ราคา 900 บาท
สนใจติดต่อสั่งซื้อที่ : คุณนัท
เบอร์โทรศัพท์ : 093-287-2302
E-Mail : peeraya2531@gmail.com

กรุณาชำระเงินที่ : ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัสโคกช้าง
ชื่อบัญชี นางสาวพีรญา ภู่มาลา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 982-1-92328-3

ตัวอย่างข้อสอบ
1. คำว่า “คณะกรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
หมายถึงข้อใด
ก. คณะกรรมการสรรหา ข. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. คณะกรรมการผู้ตรวจรับ ง. คณะกรรมการผู้รับตรวจ
ตอบ ข.

2. คำว่า “ประธานกรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
หมายถึงข้อใด
ก. ประธานตรวจเงินแผ่นดิน ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ค. ประธานศาลฎีกา ง. ประธานศาลปกครองสูงสุด
ตอบ ก.

3. คำว่า “กรรมการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

หมายถึงข้อใด
ก. กรรมการตรวจรับ ข. กรรมการรับตรวจ
ค. กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ง. กรรมการสรรหา
ตอบ ค.

4. คำว่า “ผู้ว่าการ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
หมายถึงข้อใด
ก. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ข. ผู้ว่ากระทรวงการคลัง
ค. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ง. ผู้ว่าการตรวจรับ
ตอบ ค.

5. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. 2 พ.ย. 2542 ข. 4 พ.ย. 2542
ค. 6 พ.ย. 2542 ง. 8 พ.ย. 2542
ตอบ ง.

6. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินบังคับเมื่อใด
ก. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 30 วัน
ค. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 60 วัน
ง. ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไปอีก 90 วัน
ตอบ ก.

7. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “หน่วยตรวจรับ”
ก. กระทรวง กรม ข. หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค
ค. หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ง. หน่วยงานวิสาหกิจ
ตอบ ค.

8. ข้อใด “ไม่ใช่ “หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น”
ก. เทศบาล ข. กรุงเทพมหานคร
ค. เมืองพัทยา ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ ง.

9. บุคคลซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
หรือ การบริหารของหน่วยรับตรวจคือบุคคลตามข้อใด
ก. กรรมการ ข. คณะกรรมการ
ค. ผู้รับตรวจ ง. ผู้ประเมินคุณภาพ
ตอบ ค.

10. ข้อใดหมายถึงการ “ตรวจสอบ”
ก. การตรวจบัญชี การใช้จ่าย ข. การตรวจรับ การตรวจบัญชี
ค. การใช้ประโยชน์ การเก็บรักษา ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.

11. บุคคลซึ่งเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา 4 เพื่อให้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน หมายถึงบุคคลตามข้อใด
ก. ผู้รับตรวจ ข. คณะกรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ง. ผู้ตรวจสอบภายใน
ตอบ ค.

12. บุคคลผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจรับหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ทำหน้าที่
เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในคือบุคคลตามข้อใด
ก. ผู้ตรวจรับ ข. คณะกรรมการ
ค. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ง. ผู้ตรวจสอบภายใน
ตอบ ค.

13. บุคคลตามข้อใดที่มีอำนาจออกประกาศหรือระเบียบโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินเพื่อให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ข. ผู้ตรวจสอบภายใน
ค. ประธานกรรการตรวจเงินแผ่นดิน ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ตอบ ค.

14. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีจำนวนเท่าใด
ก. 7 คน ข. 8 คน
ค. 9 คน ง. คน
ตอบ ค.

15. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้รับการแต่งตั้งจากพระมหากษัตริย์ตามคำแนะนำของบุคคล
ตามข้อใด
ก. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข. สมาชิกวุฒิสภา
ค. รัฐสภา ง. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตอบ ข.

16. บุคคลซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องมีอายุต่ำกว่าเท่าใด
ก. ไม่ต่ำกว่า 30 ปี ข. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
ค. ไม่ต่ำกว่า 40 ปี ง. ไม่ต่ำกว่า 45 ปี
ตอบ ค.

17. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. เป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ปี หรือเทียบเท่าซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์
ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
ข. เคยเป็นข้าราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า หรือเทียบเท่าซึ่งมีความชำนาญและประสบการณ์
ด้านการตรวจเงินแผ่นดิน
ค. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านบัญชี การสอบบัญชีหรือการตรวจสอบภายใน
ง. เคยเป็นรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังมาก่อน
ตอบ ง.

18. ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านวิศวกรรม
ข. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านนิติศาสตร์
ค. เป็นผู้ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านรัฐศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.

19. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ก. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข. เป็นสมาชิกวุฒิสภา
ค. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น ง. เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ตอบ ง.

20. ข้อใดเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการ
ก. เป็นบุคคลล้มละลาย ข. ติดยาเสพติดให้โทษ
ค. เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง.


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 300 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2014-03-08 17:07:15 ( IP ADDRESS : 171.98.232.103 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2014-03-08 17:07:15

สนใจติดต่อ

คุณ : นัท
อี-เมล์ : peeraya2531@gmail.com
โทรศัพท์ : 093-287-2302
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 093-287-2302
อื่น ๆ : 093-287-2302
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.