ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
โทรปรึกษาการแปลและล่าม: 0-85188-5872
.
https://pstranslationpro.makewebeasy.com
.
พูดคุยปรึกษาแอดมิน ...
คลิก Line: https://lin.ee/mCDqO3q
.
บริการ#แปลเอกสารราชการทะเบียนราษฏร์ (ไทยเป็นอังกฤษ) แปลด่วน
เพื่อขอรับรองเอกสารแปลที่ #กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ / ขอวีซ่าที่#สถานทูต
.
#บัตรประจำตัวประชาชน #ทะเบียนบ้าน #แบบรับรองรายการทะเบียนราษฏร์ #หนังสือจัดตั้งนามสกุล #หนังสือเปลี่ยนชื่อนามสกุล #ใบสำคัญสมรส #ใบสำคัญหย่า #สูติบัตร #มรณบัตร #ใบประกาศนียบัตร #คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน #หนังสือรับรองการเกิด/ตาย #หนังสือรับรองโสด #หนังสือยินยอม #ทะเบียนสมรส #ทะเบียนหย่า #ทะเบียนฐานะครอบครัว #ทะเบียนการรับรองบุตร #ใบแสดงผลการเรียน #เอกสารอื่น ๆ
.
ดู#อัตราค่าบริการ/กรอกข้อมูลใบสั่งบริการ#แปลด่วนได้ที่นี่ !
https://forms.gle/GxJuVTEnfooRUrPG9
.................................................................

บริการ#แปลเอกสารราชการธุรกิจการค้า (ไทยเป็นอังกฤษ) แปลด่วน
เพื่อขอรับรองเอกสารแปลที่#กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ / ขอวีซ่าที่#สถานทูต
.
#เอกสารธุรกิจการค้า:
#หนังสือรับรองนิติบุคคล #วัตถุประสงค์ #ใบทะเบียนพาณิชย์ #ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท #หนังสือบริคณห์สนธิ #สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น #รายงานการประชุม #แบบนำส่งงบการเงิน #หนังสือรับรองเงินเดือน #โฉนดที่ดิน #เอกสารการค้าอื่น ๆ
.
#เอกสารภาษี:
#ภ.ง.ด.50 #ภ.ง.ด.51 #ภ.ง.ด.52,54,55 #ภ.ง.ด.90 #ภ.ง.ด.91 #ภ.ง.ด.93 #ภ.ง.ด.94 #ภ.ง.ด.1,1ก #หนังสือรับรองภาษีการหัก ณ ที่จ่าย #ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภ.พ.20) #บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร #ใบเสร็จรับเงินผู้เสียภาษีอากร #เอกสารภาษีอื่น ๆ
.
ดู#อัตราค่าบริการ/กรอกข้อมูลใบสั่งบริการ#แปลด่วนได้ที่นี่ !
https://forms.gle/DTu6LdhHQvy7ADtH9
.................................................................

บริการ#ขอคัดเอกสารราชการทะเบียนราษฏร์ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 12 ประเภท ที่#สำนักงานเขต
เพื่อขอ#รับรองเอกสารแปลที่#กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ / ขอวีซ่าที่#สถานทูต
.
1 #ทะเบียนเกิด/สูติบัตร
2 #ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร
3 #ทะเบียนบ้าน
4 #หนังสือรับรองการเกิด
5 #รายการบัตรประจำตัวประชาชน
6 #ทะเบียนสมรส
7 #ทะเบียนหย่า
8 #ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
9 #ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
10 #ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
11 #ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล
12 #ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
.
ดู#อัตราค่าบริการฯ/กรอกข้อมูลใบสั่ง#บริการด่วนได้ที่นี่ !
https://forms.gle/8XCpHFEi1kJ2WRRR9

...............................

พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
โทรปรึกษาการแปลและล่าม: 0-85188-5872
.
https://pstranslationpro.makewebeasy.com
.
พูดคุยปรึกษาแอดมิน ...
คลิก Line: https://lin.ee/mCDqO3q
.
#รับแปลเอกสาร #รับแปลภาษา #รับแปลภาษาอังกฤษ #รับแปลภาษาฝรั่งเศส #รับแปลภาษาจีน #รับแปลภาษาญี่ปุ่น #รับแปลภาษาเกาหลี #รับแปลภาษาเมียนมา(พม่า)
.
#รับแปลสัญญา #รับแปลนโยบายองค์กร #รับแปลคู่มือการใช้งาน #รับแปลเว็บไซต์
.
สัญญาทุกประเภท:
#สัญญาจะซื้อจะขาย #สัญญาว่าจ้าง #สัญญาเช่า #สัญญาขาย/ขายฝาก #สัญญาจำนำ/จำนอง #สัญญาค้ำประกัน #สัญญาโอน #สัญญาแต่งตั้ง (ตัวแทนนายหน้า) #สัญญากู้ยืมเงิน/ ยืมทรัพย์ #สัญญาเกี่ยวกับครอบครัว #หนังสือมอบอำนาจ #บันทึกและข้อตกลง #คำยินยอม #สัญญาอื่น ๆ
.
นโยบายทุกประเภท:
#นโยบายการกำกับดูแลกิจการ #นโยบายการบริหารความเสี่ยง #นโยบายเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น #นโยบายเกี่ยวกับพนักงาน #นโยบายเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม #นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน #นโยบายการใช้งานระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ #นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอาคารสำนักงาน #นโยบายการปฏิบัติด้านภาษีของกลุ่มบริษัท #นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น #นโยบายการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร #นโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน #นโยบายอื่น ๆ
.
คู่มือทุกประเภท:
#คู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์ #คู่มือการใช้อุปกรณ์ #คู่มือการเขียนการวิเคราะห์ #คู่มือการปฏิบัติงานบุคคลบริษัท #คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ #คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการศึกษา #คู่มือการปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ #คู่มือการทำอาหาร #คู่มืออื่น ๆ
.
เว็บไซต์ทุกประเภท:
#เว็บท่า #เว็บข่าว #เว็บข้อมูล #เว็บธุรกิจหรือการตลาด #เว็บการศึกษา #เว็บบันเทิง #เว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร #เว็บส่วนตัว #เว็บอื่น ๆ
.
พูดคุยปรึกษาแอดมิน ...
คลิก Line: https://lin.ee/mCDqO3q

รับแปลเอกสาร,รับแปลภาษา,รับแปลภาษาอังกฤษ,รับแปลภาษาฝรั่งเศส,รับแปลภาษาจีน,รับแปลภาษาญี่ปุ่น,รับแปลภาษาเกาหลี,รับแปลภาษาเมียนมา(พม่า),รับแปลสัญญา,รับแปลนโยบายองค์กร,รับแปลคู่มือการใช้งาน,รับแปลเว็บไซต์,แปลและล่าม,แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ,แปลเอกสารราชการ,ธุรกิจการค้า,คัดเอกสาร,แปลสัญญา,แปลนโยบาย,เว็บไซต์ทุกประเภท,พีเอสทรานสเลชั่นโปรเฟสชั่นนอล


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2020-09-29 10:40:51 ( IP ADDRESS : 171.97.113.168 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2020-08-23 00:04:03

สนใจติดต่อ

คุณ : พีเอส ทรานสเลชั่น โปรเฟสชั่นนอล
อี-เมล์ : pstranslationpro@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-85188-5872
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0-85188-5872
อื่น ๆ : 0-85188-5872
จังหวัด - เขต : นนทบุรี
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.