ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

บริการทำ Business process improvement
บริการเตรียมความพร้อม ก่อนการนำระบบซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ และจะช่วยให้เลือกซอฟต์แวร์ได้ตรงกับงานของธุรกิจ เพื่อให้ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์ได้คุ้มค่า
สนใจติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญอิสระในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
Email : sdn.nara@hotmail.com
---------------
“การทำ Business process improvement (BPI)ให้ประโยชน์อะไรกับธุรกิจบ้าง”

ปัญหาของภาคธุรกิจทุกประเภทส่วนใหญ่ที่พบเจอมีปัญหาดังนี้

1. ไม่มีการวิเคราะห์กระบวนการทำงานให้เหมาะสมเป็นมาตรฐาน เป็นสาเหตุให้การทำงานไม่ตรงตามหน้าที่รับผิดชอบที่ควรเป็นเช่น ฝ่ายขายกำหนดให้เป็นผู้รับชำระเงินจากลูกค้าด้วย
2. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบแต่ละหน่วยงานขาดเรื่องของระบบควบคุมภายใน (Internal control) เป็นสาเหตุก่อให้เกิดการทุจริตได้ง่ายขึ้น
3. การจัดเก็บในคลังสินค้าทั้งส่วนของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป ธุรกิจหลายบริษัทยังขาดการกำหนดโครงสร้างการจัดเก็บที่เหมาะสมก่อให้เกิดการสูญเสียจากของเสื่อมคุณภาพของสินค้าและวัตถุดิบ หรือวัตถุดิบและสินค้าหมดอายุ ก่อให้เกิดความสูญเสียปริมาณมาก
4. การผลิตขาดการกำหนดโครงสร้างการคำนวณต้นทุนผลิตที่ช่วยให้เห็นว่ามีต้นทุนส่วนใดบ้างสำหรับการผลิต เพราะส่วนใหญ่จะคำนวณต้นทุน ณ สิ้นงวดแต่ละเดือน ไม่สามารถทราบต้นทุนผลิตได้ทันทีจากการผลิตแต่ละครั้ง ทำให้ไม่มีข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. ในบางบริษัท ไม่มีการวางแผนการจัดหาวัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับ ปริมาณของความต้องการในการผลิต (Demand กับ Supply ไม่สอดคล้องกัน)
6. การวางแผนผลิต มักจะไม่มีการวางแผนผลิตบางครั้งก็พิจารณาผลิตตาม กำลังผลิตของเครื่องจักร โดยไม่มีการวางแผนให้เกิดความเหมาะสมว่าควรจะผลิตปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้เพียงพอกับปริมาณการขายของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อป้องกันการผลิตที่ over demand ก่อให้เกิดผลเสียต่อสินค้าที่ผลิตเก็บไว้นานทำให้เกิดการสูญเสียและคุณภาพด้อยลง
7. ในด้านบริหารการเงิน บางธุรกิจไม่มีการวิเคราะห์วางแผนระบบบริหารการเงิน ที่ช่วยให้ผู้บริหารได้มีข้อมูลที่ทราบล่วงหน้าด้านสถานะการเงิน
8. ด้านการขาย บางธุรกิจอาจไม่เคยทำประมาณการขายล่วงหน้าตามระยะเวลาที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมโยงในห่วงโซ่อุปทาน
9. การจัดซื้อหรือบางธุรกิจที่มีการว่าจ้างผลิต ยังไม่มีการเข้า Audit supplier บางครั้งการว่าจ้างผลิต ทางบริษัทผู้ว่าจ้างมีการส่งมอบวัตถุดิบให้ผู้รับจ้างผลิตแต่ไม่เคยมีการตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบที่อยู่กับผู้รับจ้างผลิต ก่อให้เกิดความผิดพลาดได้และทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงกับการสต๊อกวัตถุดิบ
10.ผู้ประกอบการบางธุรกิจ ส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจระดับ SME มักจะเป็นการว่าจ้างสำนักงานบัญชีจัดทำงบการเงิน โดยส่วนใหญ่สำนักงานบัญชีมักจะทำงบการเงินให้ปีละครั้งโดยแต่ละเดือนเป็นการดำเนินงานในการยื่นภาษีซื้อ/ภาษีขายให้ ทำให้ผู้บริหารธุรกิจไม่มีโอกาสทราบผลประกอบการแต่ละเดือน
11. ส่วนใหญ่ของผู้ประกอบการธุรกิจ SME อาจมีการซื้อซอฟต์แวร์ระบบบัญชีซึ่งบางซอฟต์แวร์อาจมีเชื่อมระบบคลังสินค้าแค่ข้อมูลการรับ/จ่ายของจากสต๊อก ซึ่งไม่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกระบบในห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ผู้บริหารแต่ละระดับไม่สามารถมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์มาใช้งานเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนงานให้ดีขึ้น

ขั้นตอนการทำ Business Process Improvement

1. การทำ Business Process Improvement ทางบริษัทที่ต้องการจัดทำโครงการระบบนี้ ทางผู้บริหารให้นโยบายชัดเจนให้พนักงานได้รับทราบเพื่อให้มีการ
2. มีการศึกษากระบวนทำงานปัจจุบัน ทุกระบบงานในองค์กร จากนั้นนำข้อมูลจากการศึกษาระบบปัจจุบัน มาวิเคราะห์จุดที่ต้องปรับปรุงในห่วงโซ่อุปทาน ให้มีการทำงานที่กระชับขึ้นและคุณภาพงานสูงขึ้น
3. มีการวางระบบควบคุมภายใน (Internal control) เสริมแต่ละระบบงานที่ควรเพิ่มระบบควบคุมภายใน
4. สร้างมาตรฐานของรูปแบบโครงสร้างรหัสต่างๆ และกำหนดรูปแบบฐานข้อมูลที่ต้องนำไปใช้ในระบบซอฟต์แวร์ ERP ได้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
5. กำหนด Function feature แต่ละระบบงานที่ซอฟต์แวร์ ERP ต้องมี standard function feature เพื่อ support งานแต่ละระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ customize เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการช่วยให้ธุรกิจคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ได้เหมาะสมกับลักษณะงานของธุรกิจ ช่วยให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนการใช้ซอฟต์แวร์

ประโยชน์จากการทำ (Business Process Improvement)

1. ได้ระบบที่มีการวางกระบวนการทำงานทุกระบบให้เป็นมาตรฐานเพื่อให้รองรับการนำซอฟต์แวร์ ERP มาใช้เป็นเครื่องมือในการทำงานแทนการใช้บุคลากร เป็นการลดการใช้บุคลากร ลดปริมาณการใช้เอกสาร
2. เป็นการวางระบบให้เชื่อมโยงกับการใช้ระบบ AI ให้สามารถใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบ AI โดยไม่จำเป็นต้องมีการบันทึกข้อมูล ซึ่งช่วยให้การใช้ระบบอัตโนมัตินี้จะได้ข้อมูลที่ลดความผิดพลาด
3. มีการออกแบบ Code structure เพื่อสามารถใช้ในการนำข้อมูลมาใช้ในเชิงวิเคราะห์ ด้านธุรกิจ ได้หลากหลายทั้งระดับผู้บริหารระดับสูง และทุกระดับงาน
4. การปรับปรุงกระบวนการทำงานในทุกระบบงานให้เชื่อมโยงกันทำให้ลดการทำงานซ้ำซ้อนและลดการบันทึกข้อมูลผิดพลาด
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทุกระบบงาน ด้วยนำข้อมูลแต่ละระบบงานมาวิเคราะห์เชิงประสิทธิผลงาน เพื่อนำมาปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น

สนใจติดต่อ

คุณสุดา นราวงศานนท์
โทร 081-811-9553
อีเมล์ : sdn.nara@hotmail.com
-----
ประวัติการทำงาน คุณสุดา นราวงศานนท์

ประสบการณ์โดยย่อ
รวมทั้งยังเป็นผู้บริหารโครงการ ERP การเป็นหัวหน้าทีมของโครงการ ERP และ IT , และประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี,ตรวจสอบภายใน,และผู้บริหารด้านการเงิน มาตั้งแต่ปี 2513 จนถึงปัจจุบัน ประมาณ 51 ปี

ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาโครงการระบบงาน ERP ในสังกัด iTAP ในสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มาหลายโครงการให้คำปรึกษาในการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการทำงาน (Business Process Improvement) เพื่อให้มีระบบที่เป็นมาตรฐาน ลดขั้นตอนการรั่วไหลในจุดต่างๆ และวางมาตรฐานการกำหนดโครงสร้างรหัสต่างๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการนำข้อมูลจากระบบงาน มาใช้เกิดประสิทธิภาพ ในเชิงวิเคราะห์และนำมาวางแผนธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้รวดเร็วและมีความถูกต้องสูง รวมถึงช่วยกำหนด Business requirement for software selection เพื่อให้สามารถคัดเลือกซอฟต์แวร์ ได้ตรงกับธุรกิจแต่ละบริษัทเพื่อให้รองรับกับระบบงาน ERP และจัดทำตารางการให้คะแนนจากการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ว่าควรพิจารณาในเรื่องใดบ้าง รวมทั้งทำรายงานเปรียบเทียบ Before and After using ERP ในหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจนำไปวิเคราะห์ ว่าหลังการใช้ระบบแล้ว บริษัทได้ประโยชน์อย่างไรบ้างในการทำรายงานดังกล่าวบริษัทจะได้รับตอนส่งมอบปิดโครงการทำ Business Process Improvement และให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ให้กับบริษัทเอกชนทั่วไป และมีประสบการณ์และความสามารถในด้านการวิเคราะห์ประเมิณผลการนำ ซอฟต์แวร์ ERP เพื่อการบริหาร สำหรับธุรกิจการเงินและอุตสาหกรรม และยังเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะงานของธุรกิจนั้น ตั้งแต่ปี 2552

ประสบการณ์การทำงาน

ผู้เชี่ยวชาญระบบ ERPโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) ภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) (Oct 2010 – Present)
เป็นผู้ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน Business Process Improvement (BPI) ให้เป็นมาตรฐานสากลให้กับผู้ประกอบการที่ยื่นขอการสนับสนุนจากภาครัฐ จนถึงการให้คำปรึกษาในการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP และคุมการ Implement ERP ให้บริษัท โครงการที่ผ่าน ITAP

การปรับปรับปรุงกระบวนการทำงาน (BPI) ให้กับบริษัทเอกชน ยกตัวอย่างบางส่วน ดังต่อไปนี้

บริษัท โปรเวอร์ค จำกัด สั่งผลิตและนำเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริษัท กลุ่มสมอทองและ มิตรประสงค์ กรีนพาวเวอร์ จำกัด
บริษัท วนาวัฒน์ กรุ๊ป จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง ทุกประเทภ
บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด ผลิตไข่แปรรูป
บริษัท เอสดับบลิว ฟู้ดเทค จำกัด จำหน่ายไข่สด
บริษัท บูรพาพรอสเพอร์ จำกัด ผลิตแป้งมัน ,แป้งสาคู,แป้งข้าวเจ้า สำหรับประกอบอาหาร ส่วนใหญ่ส่งต่างประเทศ
บริษัท เฟรชมีท ฟู้ด โปรดัก จำกัด ผลิตหมูสด
บริษัท ลิลลี่โทเบก้า จำกัด ผลิตขนมขบเคี้ยว ถั่วอบกรอบยี่ห้อ ทองการ์เด้น
บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟู้ด ผลิตอาหารทะเลแปลรูป
บริษัท โปรแลป ธุรกิจรับตรวจสอบผล Lab ให้ รพ. ต่างๆและคลินิก
บริษัท ทวีวงษ์อินดัสตรี จำกัด ผลิตอาหารทะเลแปรรูป
บริษัท เอบิลอาร์ทอินดัสตรี จำกัด ผลิตหน้าต่าง ประตูกระจกอลูมิเนียม
บริษัท ช เกษตรรุ่งเรือง จำกัด ฟาร์มเลี้ยงหมู
บริษัท ช โปรเซสซิ่ง ฟู้ด จำกัด ผลิตหมูสด,อาหารแปรรูป
บริษัท วีไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลิตอาหารทะเล ส่งต่างประเทศ
บริษัท แลมตั้น ฯ จำกัด ผลิตหลอดไฟฟ้า
บริษัท อำพลฟู้ดส์ จำกัด อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่นกระทิชาวเกาะ,เครื่องแกง
กรุ๊ปบริษัท สมาร์ทเวท จำกัด ผลิตจำหน่าย อาหารปศุสัตว์,วัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์, อาหารสัตว์เล็ก
บริษัท ควอลิตี้พลัส จำกัด รับผลิตเครื่องสำอางค์
บริษัท โบว์เบเกอรี่จำกัด ผลิต เบเกอรี่ ส่งตาม เซเว่นฯ,อเมซอล ฯลฯ
บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ฮอนด้า
บริษัท โชคชัย เมทอลชีท ผลิตเครื่องกังหันน้ำ ฯลฯ
บริษัท โปรเพท กรุ๊ป ผลิตขวดน้ำดื่ม ส่งตามโรงงานผลิตน้ำดื่ม เช่นน้ำดื่มสิงห์ ฯลฯ
บริษัท แพนเอเซีย จำกัด ผลิตอาหารทะเลกระป๋องส่งต่างประเทศ
บริษัท รับก่อสร้าง คลังสินค้า และ โรงงานอุตสาหกรรม ตามนิคมอุตสาหกรรม
บริษัท สินวารีพัฒนา จำกัด ผลิตสินค้าน้ำปลา ซอส ยี่ห้อเมกกาเชฟ
บริษัท ดังกล่าวข้างต้นหลังจากได้ปรับกระบวนการทำงานแล้ว ได้เข้าสู่ขบวนการคัดเลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท และสุดท้ายได้เข้าสู่การเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจในการดำเนินการควบคุมการ Implement ERP เพื่อให้ธุรกิจได้รับการดำเนินงานของ Software ERP ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับธุรกิจ โดยคุณสุดาผู้ทรงคุณวุฒิ จะเข้าทำการประเมินผลตามระยะเวลา และผ่านการรับรองจากโครงการสนับสนุน ITAP

ประสบการณ์การทำงานประจำก่อนการเป็นผู้เชี่ยวชาญของ itap สวทช.

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย จำกัด (Oct 2006 – Oct 2010)
ที่ปรึกษาด้าน IT
- รับผิดชอบการบริหารทีมงาน IT และ บริหารการวางระบบ ERP และควบคุมผู้รับจ้างวางระบบ พร้อมทั้งจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนก IT

บริษัท อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด (Oct 2004– Oct 2006)
ผู้ถือหุ้น และ ผู้อำนวยการขาย
- รับผิดชอบงานขาย ERP

บริษัท ดาต้าแมท ดีบีเอ(Apr 2004 – Oct 2004)

Senior Sales Executive
บริษัท ไทย สตอร์เรท แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน) (Oct 2000 – Mar 2004)
Senior IT Manager
- รับผิดชอบการบริหารทีมงานฝ่าย IT และ การจัดการใช้ ERP ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการหาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อสนับสนุนการเติบโตขององค์กร

บริษัท เวเนเบิร์ก ซิสเต็ม จำกัด (Apr 1999 – Sep 2000)
Product Manager
- รับผิดชอบงานขายซอฟต์แวร์ ERP BAAN

บริษัท คีน คอนซัลติ้ง จำกัด (Sep 2003 – Feb 2004)
Sales & Marketing Director
- รับผิดชอบงานขายและบริหารโครงการ ERP

บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน) (1993 – 1995)

EDP Manager
- รับผิดชอบการบริหารงานด้าน IT และการพัฒนาระบบงานตามเป้าหมายและนโยบายบริษัท
- บริหารโครงการ ERP โดยใช้ซอฟต์แวร์ Oracle E-Business Suite
- ออกแบบแนวทางที่เหมาะสมจากการวิเคราะห์ความสามารถของระบบซอฟต์แวร์

บริษัท พีเค บิสิเนส โซลูชั่น จำกัด (1996 – 1999)
General Manager
- กำหนดนโยบายการบริหารงานของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมาย
- บริหารทีมงานขายและ Implementation team
- ประสานงานกับคู่ค้าด้าน Hardware,Software ERP

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (1992 – 1993)

Computer Service Section1 Manager, Computer Departmet
- Managed the operation team.
- To support for branches.
- บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน (จำกัด) มหาชน (1990 – 1992)
Computer Operation Department Manager
- บริหารหน่วยปฏิบัติงาน IT
- ผู้จัดการโครงการ POS system.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (1975 – 1990)
Internal Audit Staff

- รับผิดชอบการตรวจสอบภายในและระบบบัญชี 3 ปี

Computer Department Manager
- พัฒนาระบบการขนส่ง ระบบบริหารบุคคลและเงินเดือน และระบบบัญชี
- บริหารหน่วยงานคอมพิวเตอร์และงานคอมพิวเตอร์ภายใน

บริษัท พีเอสอาร์ เทรดดิ้ง จำกัด (1970 – 1975)
Financial Controller
-Financial management.

การอบรม
- Relation Database Management (Chulalongorn University)
- Project Management (Chulalongorn University)
- Computer Audit (BIT)
- Oracle Financial & Manufacturing Application
- OS OSVS1/VMS, UNIX
- Executive Management (NIDA)

SKILL SUMMARY

Mainframe : DEC, IBM
Minicomputer : DEC, SUN
Microcomputer : PC, LAN
RDBMS : ORACLE, PROGRESS, DB2

Computer Language : COBOL, FORTRAN, C, RPG, PL/I, CLIPPER, JCL

Application

Financial and Accounting (Oracle EBS, Varnet, BAAN)

- General Ledger, Account Payable, Account Receivable, Purchasing Order, Inventory Management, Project Accounting (PA), CRM, Fixed Asset (FA), Oder Entry (OE), Project Costing, Cost Management.

Manufacturing (Oracle EBS)

- Bill of Materials (BOM), Work in Process (WIP), MRP, CRP
- SAP every module
- Microsoft AX every module
- IFS every module
- Info sytline
- Navision
- Express
--------------------------------

สอบถามข้อมูล และบริการเพิ่มเติม ติดต่อ
คุณสุดา นราวงศานนท์
( ผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบให้กับองค์กรต่างๆ มากว่า 35 ปี )
โทร 081-811-9553
Email : sdn.nara@hotmail.com
--------------------------------
รับทำBPI,รับทำBusinessProcessImprovement,ERP

ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2021-03-27 10:55:00 ( IP ADDRESS : 49.48.245.209 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2021-01-21 14:35:21

สนใจติดต่อ

คุณ : สุดา นราวงศานนท์
อี-เมล์ : sdn.nara@hotmail.com
โทรศัพท์ : 081-811-9553
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-811-9553
อื่น ๆ : 081-811-9553
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร - ลาดพร้าว
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2023 Be2Hand.com All rights reserved.