หมายเลขประกาศที่ 618831 มีผู้ชม 5,760 คร้ัง

Lomasoft IVR & Fax Server ระบบให้ข้อมูลทางโทรศัพท์อัตโนมัติ

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

Lomasoft IVR ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติสำเร็จรูป สามารถ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของเสียงเอกสารโทรสาร รวมถึงการรับฝากฝากข้อความเสียง หรือโทรสาร( Fax Server) จากภายนอก ระบบสามารถรับและบันทึกไว้ใน Server พร้อมทั้งส่งไปยัง Email ส่งออกข้อความเสียงหรือเอกสารโทรสารอัตโนมัติตามหมายเลขและเวลา ที่กำหนดล่วงหน้า ออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งาน  


Lomasoft IVR สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลขององค์กร ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) ฐานข้อมูลทั่วไปเพื่อ ตอบคำถามทางโทรศัพท์หรือเอกสารโทรสาร ( IVR, IFR ) เช่นการตรวจสอบบัญชีธนาคารสมาชิกธุรกิจขายตรง ผลสอบ มหาวิทยาลัย เล่นเกมส์ทางโทรศัพท์

 

target="_self" href="http://www.pbxsoft.net/lomasoft/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=30"

Automated Attendant
ตอบรับโอนสายโทรศัพท์อัตโนมัติ
Audio text
ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์
Voicemail
ฝากข้อความเสียง
Fax on Demand
ส่งโทรสารอัตโนมัติ
Fax Server
รับ-ส่งเอกสาร ผ่านเครือข่าย ,Email
Unified Messaging
รับ-ส่งข้อมูล สื่อต่างๆผ่านเครือข่าย
Interactive Voice Response ( IVR )
บริการข้อมูลเสียงจากฐานข้อมูล
Interactive Fax Response
( IFR )

บริการข้อมูลโทรสารจากฐานข้อมูล

Lomasoft Center ระบบตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติสำเร็จรูป สามารถ ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบของเสียงเอกสารโทรสาร ที่ต้องให้ข้อมูลบ่อยๆ เช่น แผนที่ ใบสมัครงาน รายละเอียดสินค้า ผู้โทรเข้าเพียงกดปุ่มบนโทรศัพท์จะได้ข้อมูลทันที อีกทั้งเมื่อมีการฝากข้อความเสียง หรือส่งโทรสารจากภายนอกระบบ สามารถรับและบันทึกไว้ใน Server พร้อมทั้งส่งไปยัง Email, Printer หรือ Fax อีกเครื่องหนึ่ง รวมถึงการส่งออกข้อความเสียงหรือเอกสารโทรสารอัตโนมัติตามหมายเลขและเวลาที่ กำหนดล่วงหน้า ซึ่งระบบออกแบบให้ง่ายต่อการใช้งานผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตัวเอง

Lomasoft Center สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลขององค์กร ระบบลูกค้าสัมพันธ์ ( CRM ) ฐานข้อมูลทั่วไปเพื่อ ตอบคำถามทางโทรศัพท์หรือเอกสารโทรสาร ( IVR, IFR ) เช่นการตรวจสอบบัญชีธนาคารสมาชิกธุรกิจขายตรง ผลสอบ มหาวิทยาลัย เล่นเกมส์ทางโทรศัพท์

Lomasoft Center ใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกยี่ห้อ จะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว นำมาซึ่งความประทับใจที่ได้รับจากการบริการ

Automated Attendant
ระบบตอบรับอัตโนมัติ

 • ระบบตอบรับอัตโนมัติ เริ่มที่ 4 คู่สาย สูงสุด 128 คู่สาย
 • เสียงตอบรับสามารถกล่าวคำทักทายแทนโอเปอร์เตอร์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่จำกัดภาษา
 • ตารางวันหยุดตั้งล่วงหน้าได้เป็นเวลาหลายปี กำหนดคำประกาศที่ต่างกันในแต่ละวันหยุด
 • กระจายสายเรียกเข้า ( ACD ) เพื่อให้พนักงานรับสายแต่ละคนรับในปริมาณที่เหมาะสม
 • กำหนดหมายเลขตัวเดียวเพื่อโอนสาย สร้างเมนูย่อยได้ไม่จำกัด
 • กำหนดมีระบบป้องกันการรบกวน (Call Blocking) ไม่ให้โทรเข้าไปยังหมายเลขที่กำหนดไว้ ในช่วงเวลาที่กำหนด
002http://www.isacengineering.com/images/stories/winx.jpg" />
003http://www.isacengineering.com/images/stories/wvoice_00.jpg" />

Audio Text
บริการข้อมูลเสียง

 • ให้บริการข้อมูลสินค้า ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Audio Text)
 • ผู้โทรเข้าสามารถเลือกฟังข่าวสาร ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เสียง สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความที่ประกาศได้ ตามต้องการโดยง่าย
 • ในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร สามารถกดฟังซ้ำ หรือข้ามไปหัวข้ออื่นได้ตลอดเวลา
 • เรียกฟังข้อมูลจากรหัสที่กำหนด ประจำข้อมูลเสียงนั้นๆได้ทันที

Voice Mail
บริการรับฝากข้อความเสียง

 • บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail) จะบันทึกข้อความที่ผู้โทรเข้าต้องการฝาก กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่ต้องการ
 • จัดการกับข้อความเสียงที่ฝากได้หลายทาง เช่นโทรแจ้งผู้ใช้ที่หมายเลขภายใน โทรแจ้งที่มือถือ E-mail หรือ ทางเครื่องโทรสาร
 • ฟังข้อความเสียงผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้
 • ตั้งรหัสผ่านเฉพาะบุคคลที่ได้อนุญาตเข้าฟังข้อความเท่านั้น
 • กำหนดจำนวน และระยะเวลาของการบันทึกในแต่ละ Mail Box ต่างกัน ไม่จำกัด
 • กำหนด Mail Box ได้โดนไม่จำเป็นต้องมีหมาย เลขภายใน

Fax-On-Demand
บริการข้อมูลเอกสารทางโทรสาร

 • สามารถ ให้บริการแบบ Fax-On-Demand คือ สามารถ โทรขอเอกสารโดยใช้เครื่องโทรสาร เลือกหัวข้อ เอกสารที่ต้องการ และกดปุ่มเพื่อรับเอกสารได้ทันที
 • สามารถ ให้การบริการแบบ Fax-Back คือ ในกรณีที่ผู้โทรเข้าโทรมาจากเครื่องโทรศัพท์ เมื่อเลือกเอกสารแล้ว ระบบสามารถส่งเอกสารไปยังหมายเลขโทรสาร ที่ผู้โทรเข้าฝากไว้ได้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดจำนวนหัวข้อเอกสารที่จะให้บริการได้สูงสุดถึง 10,000 หัวข้อ แต่ละหัวข้อสามารถเก็บเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 • เรียกดูเอกสารที่เก็บไว้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
 • จำกัดการส่งเอกสารไปยังผู้โทรเข้า ได้ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ

004http://www.isacengineering.com/images/stories/fod_001.jpg" />

Fax Server
รับ-ส่งข้อมูล เอกสารทางโทรสาร

 • สามารถ รับเอกสารพร้อมกันได้หลายคู่สาย ตามจำนวน Port ที่มี เช่น  4, 8, 12 คู่สาย โดยเลือกพิมพ์ออกทางPrinter , Fax หรือ ส่งต่อไปยัง Email
 • เอกสารโทรสารที่ได้รับ จะถูกสร้างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ในภายหลังได้
 • สามารถส่งเอกสารออกอัตโนมัติ โดยตั้งหมายเลขโทรสาร และเวลาไว้ล่วงหน้า ส่งออกตามจำนวนคู่สายของระบบ

Unified Messaging
บริการ รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่าย

 • ส่งไฟล์ Voice Mail หรือ Fax ที่มีผู้ฝากไว้ทางโทรศัพท์แนบกับ Email ส่งต่อไปยังผู้รับ
 • ส่งออก Email อัตโนมัติโดยสามารถตั้ง ชื่อ วันเวลาล่วงหน้าได้ไม่จำกัด
 • เจ้าของ Email สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรม ทั่วไปได้ เช่น Microsoft Outlook

Unified Messaging
บริการ รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านเครือข่าย

 • ส่งไฟล์ Voice Mail หรือ Fax ที่มีผู้ฝากไว้ทางโทรศัพท์แนบกับ Email ส่งต่อไปยังผู้รับ
 • ส่งออก Email อัตโนมัติโดยสามารถตั้ง ชื่อ วันเวลาล่วงหน้าได้ไม่จำกัด
 • เจ้าของ Email สามารถเรียกดูได้จากโปรแกรม ทั่วไปได้ เช่น Microsoft Outlook
http://www.isacengineering.com/images/stories/product3/ivrdiagram001.jpg" />

Interactive Voice Response ( IVR )
บริการข้อมูลเสียงจากฐานข้อมูล

 • สามารถ เชื่อมต่อการทำงานของระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบฐานข้อมูลขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้โทรติดต่อ ทำรายการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อรับฟังข้อมูลปัจจุบันได้ทันที
 • ผู้ โทรเข้าสามารถรับฟังการบริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง เช่น การตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่าย รายงานจำนวนสินค้าในคลังสินค้าอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายได้ทันที รายงานสถานการณ์ติดต่องานและ รายงานข้อมูลปัจจุบัน เช่น อันตราดอกเบี้ย หรืออันตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น

Interactive Fax Response ( IFR )
บริการข้อมูลเอกสารจากฐานข้อมูล

 • เปลี่ยนแปลงเอกสารที่ส่งให้กับผู้โทร ตามความเคลื่อนไหวของฐานข้อมูลในปัจจุบันได้โดยอัตโนมัติ
 • เชื่อม ต่อกับระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว โดยมี ODBC Driver ได้แก่ FoxBase, FoxPro, Access, Paradox, Microsoft SQL Server, Microsoft Excel, Sybase, Infomix, Oracle หรือแม้กระทั่ง Text File ธรรมดา
 • เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ทั้งข้อมูลแบบตัวเลขและแบบข้อความ
 • แสดงรายงานทั้งข้อมูลตัวเลขและข้อความผ่านทางโทรสารได้
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขให้กดรหัสผ่านก่อนการส่งเอกสาร

Statistic Report
รายงานสถิติ

 • สถิติสายโทรเข้า รับสาย ไม่รับสาย สายไม่ว่าง เพื่อนำไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพและความพอเพียงในการใช้คู่สาย
 • สถิติ สายโทรเข้าในแต่ละชั่วโมง เพื่อเปรียบเทียบช่วงเวลาที่มีการใช้บริการ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอกับการให้บริการ
 • สถิติเป็นรายวัน รายเดือน หรือ รายปี ได้ตามความต้องการ
 • สถิติการรับเอกสาร Fax , รับฟัง Audio Text , ส่ง Email
http://www.isacengineering.com/images/stories/software/Loma.gif" />

 
การใช้งาน Lomasoft IVR สำหรับงานสหกรณ์ ออมทรัพย์
ivrflowhttp://www.pbxsoft.net/lomasoft/images/stories/lsc/ivrflow.jpg" />


ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2012-11-01 16:31:23 ( IP ADDRESS : 183.88.108.82 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-12-23 15:39:42

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณภูสิทธิ
อี-เมล์ : isacsale@hotmail.com
โทรศัพท์ : 024549233
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0816895449
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.