โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

href="http://www.sheetram.com/" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่ 
href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ  ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ ปี 53 จาก SHEETRAM.COM

1. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย เล่ม 1 ความรอบรู้ (ปรับปรุงล่าสุดสอบปี 53) (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 250 บาท รหัส GR201
ครูผู้ช่วย / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / สพฐ. / อบจ. / เทศบาล / กทม.
ประกอบด้วย
 - กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
      + พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
      + พระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
      + พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
      + พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
      + พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
      + พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
      + พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
      + กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 - เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  - สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
สารบัญ (ราคา 250 บาท)
 - คำนำ
 - แบบทดสอบก่อนศึกษา (30 ข้อ)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวดที่ 1 - 9)  - แบบทดสอบ (120 ข้อ)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (หมวดที่ 1 - 5) - แบบทดสอบ (120 ข้อ)
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (หมวดที่ 1 - 4)
 - แบบทดสอบ (80 ข้อ)
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551)
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (หมวดที่ 1-9)
 - แบบทดสอบ (100 ข้อ)
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 - แบบทดสอบ (40 ข้อ)
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 (หมวด 1-6)
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545  - แบบทดสอบ (25 ข้อ)
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
 - สรุปประเด็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - แบบทดสอบ (30 ข้อ)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2547
 - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2547 (หมวดที่ 1 - 9)  - แบบทดสอบ (35 ข้อ)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 - ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน-นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยความการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. 2548
 - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ. 2548
ความรอบรู้
 - เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร  - ความรอบรู้ทั่วไป เก็งข้อสอบท้ายเล่ม 200 ข้อ จำนวนหน้า 509 หน้า
จัดทำโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

2. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย เล่ม 2 ความสามารถทั่วไป (ปรับปรุงล่าสุดสอบปี 53) (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 200 บาท รหัส GR202
ครูผู้ช่วย / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / สพฐ. / อบจ. / เทศบาล / กทม.
ประกอบด้วย
ภาค ก ความสามารถทั่วไป
 - ความสามารถด้านตัวเลข  - ความสามารถด้านภาษาไทย  - ความสามารถด้านเหตุผล
 สารบัญ (ราคา 200 บาท)
วิชาความสามารถทั่วไป
1. ความรู้ความสามารถด้านตัวเลข
 - อนุกรมเลข  - การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน
 - การนับจำนวนเสาไฟฟ้า หรือ เสารั้ว  - ความสูงของเงา  - การนับกานสัมผัสมือ
 - การจัดของขวัญ/บัตรอวยพร  - การจัดการแข่งขันกีฬา  - อัตราส่วน
 - การนับจำนวนตัว ขา หรือ หัวสัตว์  - นาฬิกา  - ครน. / หรม.  - เลขยกกำลัง
 - ร้อยละ  - ดอกเบี้ย  - ทฤษฎีพิธากอรัส  - การหาเส้นทแยงมุม  - ความน่าจะเป็น
 - แฟกทอเรียล  - บัญญัติไตรยางศ์  - การเปรียบเทียบมาตรา  - สมาการและอสมการ
 - เศษส่วน  - ทศนิยม  - การหาพื้นที่/เส้นรอบรูป  - เส้นตรงและมุม  - รูปสี่เหลี่ยม
 - รูปสามเหลี่ยม  - วงกลม / รูปทราง
 - แบบทดสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (70 ข้อ)
2. ความสามารถด้านเหตุผล
 - การสรุปหาเหตุผล  - การคิดวิเคราะห์  - อุปมา-อุปไมย
 - การจัดประเภท  - การจับประเด็นในข้อความ/การวิเคราะห์เหตุการณ์
 - การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไข
วิชาภาษาไทย
1. หลักภาษาไทย
 - เสียงและอักษรในภาษาไทย  - ไตรยางศ์
 - การผันอักษร  - คำเป็น-คำตาย  - คำครุ-คำลหุ
2. การใช้ภาษาไทย
 - สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
 - คำอุปมา-อุปไมย / คำพ้องรูป-พ้องเสียง / คำคล้องจอง / คำบุพบท
 - คำที่มีความหมายใกล้เคียง  - คำราชาศัพท์ / คำสุภาพ   - คำลักษณะนาม
 - ประโยค  - ประโยคบกพร่อง  - การเรียงความ
3. ความเข้าใจภาษาไทย
 - การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทความ  - รสวรรณคดี
 - โวหาร  - ภาพพจน์
แบบทดสอบวิชาภาษาไทย
พร้อมแนวข้อสอบมากกว่า 500 ข้อ
จำนวนหน้า 322 หน้า
รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

3. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย เล่ม 3 วิชาการศึกษา (ปรับปรุงล่าสุดสอบปี 53) (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 200 บาท รหัส GR203
ครูผู้ช่วย / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / สพฐ. / อบจ. / เทศบาล / กทม.
ประกอบด้วย
 - หลักการศึกษา
 - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
   + หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544  + หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 - การจัดกระบวนการเรียนรู้  - จิตวิทยาการศึกษา และการแนะแนว
 - สื่อและนวัตกรรมการศึกษา  - การวัดและประเมินผลการศึกษา
สารบัญ (ราคา 200 บาท)
1. หลักการศึกษา
 - หลักการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 - ความหมายของการศึกษา
 - ปรัชญาการศึกษา
    + ปรัชญาการศึกษาสารัตถนิยม
    + ปรัชญาการศึกษานิรันตรนิยม
    + ปรัชญาการศึกษาพิพัฒนาการนิยม
    + ปรัชญาการศึกษาปฏิรูปนิยม
    + ปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม
    + พุทธปรัชญาการศึกษา
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (60 ข้อ)
2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
 - การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของไทย
 - ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
 - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544
 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544
 - หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 - แนวทางการตรวจสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 - แนวทางในการจัดทำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น
 - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
 - การวิจัยในชั้นเรียน
 - การประกันคุณภาพการศึกษา
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (20 + 70 + 100 + 40 = 230 ข้อ)
3. การจัดกระบวนการเรียนรู้
 - การจัดกระบวนการเรียนรู้
 - การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (60 ข้อ)
4. จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
 - ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา - จิตวิทยาการเรียนรู้  - จิตวิทยาพัฒนาการ
 - จิตวิทยาบุคลิกภาพ  - จิตวิทยาแนะแนว
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (60 ข้อ)
5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
 - ความรู้เกี่ยวกับสื่อการศึกษา  - ตัวอย่างสื่อการศึกษา
 - นวัตกรรมและเทคโลยีการศึกษา  - อินเตอร์เน็ต
 - การบริหารระบบสารสนเทศในสถานศึกษา
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (50 ข้อ)
6. การวัดและประเมินผลการศึกษา
 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
 - พฤติกรรมทางการศึกษา  - จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
 - เครื่องมือวัดพฤติกรรมการเรียนรู้  - การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
 - สถิติเบื้องต้นสำหรับการวัดและประเมินผล
 - การวัดและประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 - นิยามคำศัพท์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (80 ข้อ)
จำนวนหน้า 407 หน้า
รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

4. คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย เล่ม 4 วิชาชีพครู (ปรับปรุงล่าสุดสอบปี 53) (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 200 บาท รหัส GR204
ครูผู้ช่วย / พนักงานราชการ / ครูอัตราจ้าง / สพฐ. / อบจ. / เทศบาล / กทม.         
ประกอบด้วย         
 - เจตคติต่อวิชาชีพ    - จรรยาบรรณวิชาชีพ         
 - คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม   - ความมีวินัย และการรักษาวินัย         
 - ความเป็นพลเมืองดี    - การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์         
 - การทำงานร่วมกับผู้อื่น   - ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
 - การจัดการความรู้  - การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
สารบัญ (ราคา 200 บาท)
หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน
คำนำ
ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
* พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2542
 - หมวด 1 สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - หมวด 2 คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ 1 เจตคติต่อวิชาชีพ
 - เจตคติ - วิชาชีพ - ครู  - วิชาชีพครู
 - วิชาชีพควบคุมทางการศึกษา  - มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
 - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2548
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 2 จรรยาบรรณวิชาชีพ
 - ความหมาย  - ความสำคัญ
 - ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย
 - จรรยาบรรณครูไทย ตามระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 3 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
 - คุณธรรม   - จริยธรรม
 - หลักคุณธรรมที่ควรรู้และนำมาปฏิบัติ
 - ค่านิยม  - ประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง ค่านิยมพื้นฐาน
 - ประกาศคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามค่านิยมพื้นฐาน
 - ค่านิยมพื้นฐานสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 4 ความมีวินัยและการรักษาวินัย
 - ความมีวินัยและการรักษาวินัย  - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 5 ความเป็นพลเมืองดี
 - ความเป็นพลเมืองดี  - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 6 การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
 - การปรับตัว  - มนุษยสัมพันธ์
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 7 การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 - การทำงานเป็นทีม   - การสื่อสาร
 - การประสานงาน    - การให้ความร่วมมือ
 - หลักการทำงานร่วมกับผู้อื่นของข้าราชการครู
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 8 ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ
 - ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ   - ความคิดสร้างสรรค์กับครู
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย
ส่วนที่ 9 การจัดการความรู้
 - ความรู้   - การจัดการความรู้
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (15 ข้อ)
ส่วนที่ 10 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
 - การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน   - การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 - แบบทดสอบ พร้อมเฉลย (20 ข้อ)
จำนวนหน้า 269 หน้า
รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

5. CD-MP3 บรรยายสด เตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาความรอบรู้ (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 120 บาท รหัส  GR205
สามารถเปิดเล่นกับเครื่องเล่น VCD / DVD และ คอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
 + กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตีราชการ
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
     - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
     - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
     - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
     - กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
 + เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 + สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
รวบรวมโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

6. DVD บันทึกการบรรยาย วิชาความรอบรู้ ปรับปรุงปี 2552 (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 150 บาท รหัส GR142
รวม DVD 2 แผ่น เป็น ภาพและเสียงการบรรยายสด ของ อ.จีระ ทั้งเนื้อหาและแนวข้อสอบเก่า และที่คาดว่าจะออก สะดวกสบาย ไม่ต้องนั่งอ่านเอง
ความยาว 5 ชั่วโมง บันทึกการบรรยาย วิชาความรอบรู้ ปรับปรุงปี 2552  ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.
สามารถเปิกกับเครื่อง เล่น DVD และ คอมพิวเตอร์
ประกอบด้วย
+ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
  - นโยบายของรัฐบาล (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
  - นโยบายเรียนฟรี 15 ปี
+ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
  - พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
  - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
  - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  - กฎกรทะรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่
+ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
+ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. เตรียมสอบ ปี 2553 จาก SHEETRAM.COM จะออกมาเพิ่มอีกจนกว่าจะสอบในช่วงต้นปี 2553)
ดูรายละเอียดคู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ครู สพฐ. เตรียมสอบ ปี 2553 จาก SHEETRAM.COM เพิ่มเติม ได้ที่ 
href="http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=13"

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่ 
href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 150 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-03-09 10:08:16 ( IP ADDRESS : 183.89.136.53 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-03-09 10:08:16

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณทิพวรรณ
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ : 027230950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0859679080
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.