หมายเลขประกาศที่ 740926 มีผู้ชม 3,779 คร้ัง

VCD ติว คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. 2553 จาก SHEETRAM.COM

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

href="http://www.sheetram.com/" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่ 
href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080 , 02-514-1422  Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

ประกาศเรื่อง รับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการโดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป( ภาค ก.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 <รับออนไลน์> (3-25 พ.ค.53)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.  เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดย ก.พ. เป็นผู้ดำเนินการสอบ
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2553
 
รับสมัครตั้งแต่ 3 - 25 พ.ค.2553

รับผู้สำเร็จการศึกษา
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
     - ระดับอนุปริญญา
     - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
     - ระดับปริญญาตรี
     - ระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกับคุณวุฒิข้างต้นที่ ก.พ. รับรอง
    
  หลักสูตรในการสอบ
 ภาคความรู้ความสามารถทัว่ ไป (ภาค ก.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีการสอบข้อเขียน
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์
เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(2) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญญลักษณ์ สถานการณ์หรือ
แบบจำลองต่างๆ
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
(1) ความเข้าใจภาษา
ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความ
ที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความ และตีความด้วย
(2) การใช้ภาษา
ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้อง
ตามหลักภาษาและการเรียงข้อความ

 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  href="http://www.sheetram.com/main/job_detail.php?id=4959"
 
ู่VCD ติว คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. 2553 จาก SHEETRAM.COM

1.  VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สำหรับวุฒิ ปริญญาโท (SR)  รหัส SR063  ราคาพิเศษ 1,300 บาท
ประกอบด้วย VCD 19 แผ่น(ชั่วโมง)  ชีท 3 ชุด (ภาค ก.ความรู้ความสามาถทั่วไป) (สูตรคณิตศาสตร์ สาระสำคัญ แนวข้อสอบพร้อมเฉลย)
บรรยายโดย อ.สมชัย, อ.ทรงพล, อ.รัตน์

2. VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สำหรับวุฒิ ปริญญาตรี (SR)  รหัส SR062  ราคาพิเศษ 1,200 บาท
ติวที่บ้าน ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง
เพื่อเตรียมตัวสอบ ก.พ. ประกอบด้วยชีท 3 ชุด  VCD 17 แผ่น (ชั่วโมง) บรรยายโดย อ.สมชัย, อ.ทรงพล, อ.รัตน์

3. VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) สำหรับวุฒิ ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา (SR)  รหัส SR061  ราคาพิเศษ 1,200 บาท
ติวที่บ้าน ได้เองตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเปิดดูกับเครื่องเล่น VCD และเครื่องคอมพิวเตอร์ สะดวกไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง เพื่อเตรียมตัวสอบ ก.พ.
ประกอบด้วยชีท 3 ชุด  VCD 17 แผ่น (ชั่วโมง) บรรยายโดย อ.สมชัย, อ.ทรงพล, อ.รัตน์

4. รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาค ก.ปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ปี 2553 อธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ (NV) รหัส NV199  ราคาพิเศษ 150 บาท
รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยอธิบายคำเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อตรงตามหลักสูตรสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2553
ประกอบด้วย
* วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
   + ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ (ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์จของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหา เชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ)
   + ความสามารถด้านเหตุผล (ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพการหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์หรือแบบจำลองต่าง ๆ
* วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
สารบัญ
+ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันฯ
+ รวมข้อสอบ 500 ข้อ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ระดับปริญญาตรี สำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2552
1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
+ ส่วนที่ 1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
  - แนวข้อสอบอนุกรม  - แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
  - แนวข้อสอบวิเคราะห์ข้อมูลจาก กราฟ ตาราง  - แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
+ ส่วนที่ 2 ความสามารถทางด้านเหตุผล
  - แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย   - แนวข้อสอบการสรุปความ
  - แนวข้อสอบการหาตัวร่วม  - แนวข้อสอบการหาตัวต่าง
  - แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก - แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก
  - แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ  - แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ 
  - แนวข้อสอบแบบตัดรูป  - แนวข้อสอบแบบต่อรูป
  - แนวข้อสอบแบบหมุนรูป - แนวข้อสอบแบบพับกล่อง
  - แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย  - แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย
2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
จัดทำโดย กลุ่มนักวิชาการ

5. แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี ปี 53 ตรงตามแนวที่ออกสอบปีล่าสุด อธิบายคำตอบละเอียดทุกข้อ (NK)  รหัส NK128  ราคาพิเศษ 150 บาท
สารบัญ
แนะนำแนวทางการสอบให้ผ่านภาค ก. ก.พ.   
ส่วนที่ 1  ตัวอย่างแนวข้อสอบรวมทุกประเภทพร้อมอธิบายคำตอบ  
1.  วิชาความสามารถทั่วไป
(1) ความสามารถด้านเหตุผล
แบบที่ 1 การหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ (อุปมาอุปไมย)     แบบที่ 2 การหาข้อสรุปจากสถานการณ์ (เงื่อนไขทางภาษา) 
แบบที่ 3 การหาข้อสรุปจากสัญลักษณ์ (เงื่อนไขทางสัญลักษณ์)    แบบที่ 4  การหาข้อสรุปจากข้อความ (สรุปความเชิงตรรกวิทยา) 
(2) ความสามารถด้านตัวเลข
แบบที่ 1 หาความสำพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ (อนุกรม)   แบบที่ 2 การแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล กราฟ ตาราง)
แบบที่ 3 การประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น  
2.  วิชาภาษาไทย
(1) ความเข้าใจภาษา
แบบที่ 1 การอ่านและทำความเข้าใจบทความ   แบบที่ 2 การสรุปความและตีความ 
(2) การใช้ภาษา
แบบที่ 1 การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ    แบบที่ 2 การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา
แบบที่ 3  การเรียงข้อความ
ส่วนที่ 2 โจทย์ข้อสอบรวมทุกประเภทพร้อมอธิบายคำตอบ
โจทย์ข้อสอบความเข้าใจบทความ    โจทย์ข้อสอบการสรุปความ/ตีความ
โจทย์ข้อสอบการเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา   โจทย์ข้อสอบการเรียงข้อความ
โจทย์ข้อสอบการหาข้อสรุปจากสถานการณ์   โจทย์ข้อสอบการแก้ปัญหาเชิงปริมาณและข้อมูลต่างๆ 
จัดทำโดย ชมรมนักวิชาการคุณภาพ
 
 6. คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ทุกระดับ (SG)  รหัส SG001  ราคาพิเศษ 250 บาท
สรุปเจาะข้อสอบ ตรงทุกประเด็น ที่ออกสอบ
ใช้สำหรับเตรียมสอบ บรรจุเข้ารับราชการทุกระดับ
สารบัญ
ภาคคณิตศาสตร์
 + ความสามารถด้านตัวเลข
    1. อนุกรม
        - ข้อสอบเรื่องอนุกรม
    2. การวิเคราะห์ข้อมูล
       - ตัวอย่างข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูล
 + ความสามารถทางด้านการวิเคราะห์ สรุปเหตุผล
    1. การวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
      - ข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์เงื่อนไขทางสัญลักษณ์
    2. การวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา
      - ข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์เงื่อนไขทางด้านภาษา
 + ความสามารถทางด้านเหตุผล
    1. การสรุปเหตุผลทางตรรกศาสตร์
      - ข้อสอบเรื่องข้อความแบบสอดคล้องและแบบไม่สอดคล้อง
    2. อุปมา-อุปไมย
      - ข้อสอบเรื่องอุปมา-อุปไมย
 + ความสามารถทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์
    1. เรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  2. โจทย์เกี่ยวกับเรื่องกำไร และขาดทุน
    3. โจทย์เกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ย 4. การแก้สมการ  5. เรื่องอัตราส่วน และสัดส่วน
    6. โจทย์เกี่ยวกับเรื่องการทำงาน 7. โจทย์เกี่ยวกับเรื่องของผสม    8. โจทย์เกี่ยวกับเรื่องการหาพื้นที่ ปริมาตร และเราขาคณิต
    9. การเปรียบเทียบหน่วยวัดต่าง ๆ   10. โจทย์เกี่ยวกับเรื่อง ระยะทาง เวลา ความเร็ว   11. การดำเนินการ หรือ เลขเชิงกล
ภาคภาษาไทย
 + การเลือกใช้กลุ่มคำ
    ส่วนที่ 1 การจำแนกคำในภาษาไทย     ส่วนที่ 2 การใช้คำให้ตรงกับความหมาย     ส่วนที่ 3 การใช้สำนวน สุภาษิต คำพังเพย    ส่วนที่ 4 การใช้คำราชศัพท์ และคำสุภาพ
 + ประโยคบกพร่อง  + การเรียงความ + หลักการอ่านสรุปความ + หลักการอ่านตีความ + ตัวอย่างข้อสอบความเข้าใจในบทความ
เรียบเรียงโดย... อ.ชลสิทธิ์ ชาญนุชิต
 
 เล่มอื่นๆที่มีครับ
 
TD021
แนวข้อสอบ 800 ข้อ วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (TD)  ราคาพิเศษ 125 บาท 

SP171
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 1-2 วุฒิ ปวช.,ปวส. ความรู้ความสามารถทั่วไป (SP)
ราคาพิเศษ 165 บาท

GB205
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ระดับ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป วุฒิปริญญาตรี ใหม่ล่าสุด (GB)  ราคาพิเศษ 200 บาท
   
GB204
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.ก.พ.ระดับ 3 วุฒิปริญญาตรี:ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป รวมแนวข้อสอบเก่า (GB)  ราคาพิเศษ 200 บาท
 
CA026
ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3 วุฒิปริญญาตรี ชุดเก็งข้อสอบใหม่ล่าสุด สรุปและเฉลยละเอียดเล่มเดียวครบ (CA)  ราคาพิเศษ 200 บาท
   
PK218
เจาะเกราะข้อสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.ระดับ 3 (PK) ราคาพิเศษ 230 บาท
   
   
BL006
ภาษาไทย ฉบับเตรียมสอบ (ติวเตอร์หมู)  ราคาพิเศษ 240 บาท
 
BL005
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ฉบับเตรียมสอบ) สำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารีบราชการตามแนวการสอบของสำนักงาน ก.พ. (ภาค ก.)(ติวเตอร์หมู)  ราคาพิเศษ 225 บาท
   
   
UG092
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (เล่มรวมข้อสอบ 540 ข้อ) (UG)  ราคาพิเศษ 120 บาท
   
SP152
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.4 วุฒิปริญาโท พร้อมวิธีคิดทำอย่างละเอียด (SP)  ราคาพิเศษ 200 บาท

BP166
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 1-2 (BP)
ราคาพิเศษ 100 บาท
   
CA002
เก็งข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 2 ข้อสอบจริงล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
CA001
เก็งข้อสอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 ข้อสอบจริงล่าสุด (CA)
ราคาพิเศษ 165 บาท
 
TE001
รวมข้อสอบ 422 ข้ออธิบายคำตอบ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. (TE)
ราคาพิเศษ 145 บาท
   
TT103
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. ระดับ 3 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (อ.ธนิต)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
TM050
คู่มือพิชิต ภาค ก ทุกระดับ ปี พ.ศ.2552 (TM)
ราคาพิเศษ 160 บาท
   
OP100
คู่มือ-ข้อสอบ ฉบับพิเศษ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1-2 (OP)
ราคาพิเศษ 135 บาท
 
GB159
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (GB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
PK148
คู่มือพิชิตข้อสอบ ภาค ก (หน่วย 3)(PK)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
PK147
คู่มือ+เจาะข้อสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.1 หน่วยที่ 1-หน่วยที่ 2 (PK)
ราคาพิเศษ 180 บาท
   
SP067
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.ของ ก.พ.3 ความรู้ความสามารถทั่วไป เจาะข้อสอบตรงประเด็นที่ออกสอบ (SP)
ราคาพิเศษ 170 บาท
 
HE245
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ (กระดาษปอนด์) (Hi-ED)
ราคาพิเศษ 198 บาท
 
GB120
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.4 ความรู้ความสามารถทั่วไป (GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
PK107
พิชิตข้อสอบ ก.พ.4 (PK)
ราคาพิเศษ 299 บาท
   
PK050
เจาะข้อสอบ ก.พ. ระดับ 3 ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (PK)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
UG100
รวมข้อสอบ 540 ข้อ ภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (UG)
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
PK159
พิชิตข้อสอบ ภาษาไทย ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก. กพ.) (PK)
ราคาพิเศษ 179 บาท
   
SP145
คู่มือเตรียมสอบ ก.พ. 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
GB162
ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท

BP175
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.2 (BP)
ราคาพิเศษ 100 บาท
   
SK053
คู่มือ-ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ.3-4 ภาค ก.ฉบับปรับปรุงเข้ม (SK)
ราคาพิเศษ 195 บาท
   
SP025
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ ก.พ.1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (SP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
BP167
คู่มือเตรียมสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 3 วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา (BP)
ราคาพิเศษ 100 บาท
 
 UG015
VCD ติวความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก.) ชุดสมบูรณ์ (UG)
ราคาพิเศษ 700 บาท
ราคาปกติ 800 บาท
   
UG013
VCD ติว ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาภาษาไทย) ชุดที่ 3 (UG)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
UG014
VCD ติว ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (วิชาภาษาไทย) ชุดที่ 4 (UG)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
HE242
คู่มือเตรียมสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม่ (Hi-ED)
ราคาพิเศษ 140 บาท
 
HE243
ภาษาไทย สอบรรจุ (HI-ED)
ราคาพิเศษ 88 บาท
   
GB070
ความรู้ความสามารถทั่วไป (ก.พ.) ระดับ 3 - 4 (GB)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
HE244
โจทย์ข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป (Hi-ED)
ราคาพิเศษ 78 บาท
   
SB037
ติวส่วนตัว ภาษาไทย เล่ม 1 เตรียมสอบ ตามหลักสูตรใหม่
ราคาพิเศษ 120 บาท
 
UG048
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (หมวดวิชาภาษาไทย)(UG)
ราคาพิเศษ 95 บาท
   
SK051
รวมข้อสอบ 1,500 ข้อ (ภาค ก.) ก.พ.3-4 (OP)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
GB161
ค่มือเตรียมสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย (GB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
GB327
คู่มือเตรียมสอบข้าราชการทุกระดับ วิชาภาษาไทย (GB)
ราคาพิเศษ 250 บาท
 
PK051
คู่มือ+ข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ระดับ 3 (PK)
ราคาพิเศษ 230 บาท
   
BR310
CD-ROM เตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (BR)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
SB309
เจาะข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3-4 (SB)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
SK050
คู่มือความรู้ความสามารถทั่วไปก.พ.3-4 APTITUDE TEST(OP)
ราคาพิเศษ 200 บาท
 
UG012
VCD ติว ภาค ก ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร)์ ชุดที่ 2 (UG)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
UG011
VCD ติว ภาค ก ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร)์ ชุดที่ 1 (UG)
ราคาพิเศษ 200 บาท
   
UG010
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก ความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คณิตศาสตร์) (UG)
ราคาพิเศษ 150 บาท
   
PK052
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. ระดับ 1-2-3 (PK)
ราคาพิเศษ 230 บาท
 
ู่VCD ติว คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. 2553 จาก SHEETRAM.COM ยังมีอีก
ดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มที่ 
href="http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=22"

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!
บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่ 
href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950  , 085-967-9080  02-514-1422  Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 150 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-06-22 12:37:52 ( IP ADDRESS : 183.89.172.130 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-06-22 12:37:52

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณทิพวรรณ
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ : 027230950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0859679080
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2021 Be2Hand.com All rights reserved.