หมายเลขประกาศที่ 1110597 มีผู้ชม 6,557 คร้ัง

รวมข้อสอบครูผู้ช่วยเทศบาลนครเชียงราย ทุกวิชาเอก

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

    - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป

    - ทดสอบความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์

    - ทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน

    - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

    - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐

    - กฎหมายและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

    - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖

    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗

       และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

    - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

    - นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
   
    - เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเหตุการณ์ปัจจุบัน

 แบบทดสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ดังนี้

    - หลักการศึกษา

    - การจัดกระบวนการเรียนรู้

    - หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

    - จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

    - การพัฒนาผู้เรียน

    - การบริหารจัดการชั้นเรียน

    - การวิจัยทางการศึกษา

    - สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

    - การวัดและประเมินผลทางการศึกษา

    - วัดแววความเป็นครู

    - จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

    - เทคนิคและวิธีการจัดการเรียน

แนวข้อสอบวิชาเอก (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)

             - วิชาเอกคณิตศาสตร์  
             - วิชาเอกฟิสิกส์         
             - วิชาเอกเคมี              
             - วิชาเอกชีววิทยา        
             - วิชาเอกภาษาอังกฤ

        ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล ราคา 399- ไม่ต้องรอนานได้ทันทีในวันที่โอนเงิน

        ขั้นที่ 1  สอบถามการสั่งซื้อ
            thai4563@gmail.com     หรือ    083-1514162

        ขั้นที่ 2โอนเงินชำระค่าเอกสาร ชื่อบัญชี นายนวพรรษ พิมวิเศษ
              - ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 871-2-15489-7  สาขาเซนทรัลขอนแก่น
              - ธนาคารกรุงไทย ประเภอออมทรัพย์ เลขที่ 417-1-66086-6  สาขาบรบือ

       ขั้นที่ 3แจ้งการโอนเงิน / ให้แจ้งเวลาที่โอน เช่น โอนเวลา 10.15 น.+แจ้งอีเมลที่จะให้ส่งข้อสอบไปให้ครับ
               แจ้งเมลโดยการ ส่ง SMSมาที่ 083-1514162 หรือส่งเมลมาที่ Thai4563@gmail.com

          เข้าดูเว็บ http://testthai.net/read.php?tid=6731

                     ข้อสอบเราหวังผลครับ  ออกชัวร์ๆๆดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : 399 บาท รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2013-03-28 15:47:47 ( IP ADDRESS : 171.5.226.83 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2013-03-15 11:23:11

สนใจติดต่อ

คุณ : นวพรรษ พิมวิเศษ
อี-เมล์ : pizzapizza2521@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0831514162
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 0831514162
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : มหาสารคาม
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2020 Be2Hand.com All rights reserved.