โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
หมายเลขประกาศที่ 293225 มีผู้ชม 10,023 คร้ัง

สอบไปรษณีย์ , ไปรษณีย์ระดับ7 , , ไปรษณีย์ระดับ5 ,

ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

ชุดติวสอบไปรษณีย์ไทย เลื่อนระดับ 7 ชุดติวสอบไปรษณีย์ไทย เลื่อนระดับ 5

      ตำแหน่งระดับ 7 ทีมงานบริหาร เค้นด้วยฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ การบริหารงาน นำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ ผู้เข้าสอบต้องพร้อมในองค์ความรู้เหล่านี้        1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (100 คะแนน) ทดสอบความรู้ ความสามารถ และความคิดริเริ่มในการกำหนดและปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงานและการบริหาร งาน และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง รวมถึงการนำบทเรียน บทความต่างๆ ในหลักสูตร E-learning มาใช้ทดสอบในเรื่องต่างๆ โดยวิธีสอบข้อเขียนหรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม      1.1 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ (สั่งงาน ประสานงาน ปกครอง บังคับบัญชา ควบคุมงาน วิเคราะห์ และสร้างความคิดในการแก้ปัญหาและวินิจฉัย สั่งการ การพัฒนา การบริหาร)            1.2 แผนรัฐวิสาหกิจ : เกี่ยวเนื่องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉ.10, นโยบายรัฐบาล 2551            1.3 การป้องกันการรั่วไหลของรายได้ไปรษณีย์  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ออกระเบียบ ว่าด้วย “การกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ประกาศ ณ วันที่ 28 ก.ย. 2544 บังคับใช้หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ ฯลฯ            1.4 ศิลปะการให้บริการ การตลาด การสื่อสาร ที่ดี ทัศนคติ ค่านิยม ผู้บริการ      1.5 หลักเกณฑ์และแนวทางการดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้วฯ กลไกสำคัญที่จะผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการรัฐวิสาหกิจ กระทรวง การคลังได้มีการกำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ(Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการควบคุมและตรวจ สอบภายในองค์กร      1.6 การบริหารความเสี่ยง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ได้กำหนดให้ทุกรัฐวิสาหกิจจะต้องดำเนินการ  จัดทำการบริหารความเสี่ยง และนับเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะส่งเสริมและผลักดันให้รัฐวิสาหกิจ  มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี      1.7 งบประมาณรัฐวิสาหกิจ กรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      1.8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ นักบริหาร กำกับดูแลที่ดี วิสาหกิจ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็น ชอบแล้ว ฯ ข้อความดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญที่จะ ผลักดันให้มีความโปร่งใสในกิจการ รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังได้มีการ กำหนดให้รัฐวิสาหกิจ จัดตั้ง คณะกรรมการตรวจ สอบ (Audit Committee) ฯลฯ รวมถึงการ ควบคุมและตรวจสอบภายในองค์กร ฯลฯ

2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง  ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งตามที่กำหนด โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือวิธีอื่นได้ตามความเหมาะสม องค์ความรู้ที่ใช้ประกอบการสอบประกอบด้วย      2.1 คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย ล.1 (1 ประวัติ กิจการ แผนงาน สินค้า หน่วยงาน น่ารู้ ที่ทำการ / 2 กฎหมายไปรษณีย์ / 3 พนักงานไปรษณีย์)      2.2 บริหารงาน ปณท. ล.2  (ภาค 1 บริหารงาน ปณท.  /  ภาค 2 5 มาตรฐาน / ภาค 3 กฎหมายวิสาหกิจ)      2.3 ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย ล.3 (1 ไปรษณียนิเทศ Postal Directive / 2 ข้อบังคับปฏิบัติงานและ ระเบียน 135 / 3 สหภาพ. ปณ. พ.ร.บ. 2551)      2.4 MP3 เสียง คู่มือสอบ พนักงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 1 / บริหารงาน ปณท. เล่ม 2  / ปฏิบัติงานไปรษณีย์ไทย เล่ม 3      2.5 ระเบียบ ปณท. ฉบับที่ 1 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2550 (มีผลใช้ ก.พ. 51) พร้อมแบบตัวอย่างสัญญา 156 หน้า

3. ภาคความเหมะสมกับตำแหน่ง ประเมินจากความรู้ความสามารถ ความประพฤติ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพ

ตำรา หลักสูตร ประกอบการสอบ เฉพาะงาน คัดกรองแล้วจากยอดฝีมือในวิชาชีพ

www.dbdmart.com/globaloccasion/

ศูนย์บริการหนังสือกฎหมาย Only ราคาพิเศษ บริการส่งมอบทั่วประเทศ

< Globaloccasion  ^  โกลเบิลอ็อคเคชั่น  ><  ศูนย์บริการจำหน่ายหนังสือ Only  >

< ศูนย์บริการจำหน่ายหนังสือ Only ><www.dbdmart.com/globaloccasion/>

หนังสือ, ตำรา, CD, MP3 กฎหมาย, กฎหมายสำหรับการประกอบการต่างๆ, คู่มือปฎิบัติงานสำหรับราชการทุกสังกัด ชุดเตรียมสอบเข้า ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, องค์เอกชน, ตำรวจ, ไปรษณีย์, อบต., อบท., อบจ., ครู, ปลัดอำเภอ, สรรพากร, ศุลกากร, กทม., เนติบัณฑิต, นักศึกษา, ราชทัณฑ์ ฯลฯ ของชำร่วย แนวประยุกต์ ทรงคุณค่า

[1]  MP3 : เสียงกฎหมาย แทนเทปนับ 10 ตลับ 200 รายการ [2]  Book : อ่าน, ศึกษา กว่า 1,000 รายการ [3]  CD : ตู้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ใช้กับ Computer กว่า 50 รายการ [4]  Poster : โปสเตอร์ใหญ่ ติดกาว 2 หน้าติดข้างฝา 60 รายการ [5]  บริการงานพิมพ์ทั่วไประเทศ นามบัตร แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ โฆษณา

< Globaloccasion ^ โกลเบิลอ็อคเคชั่น > www.dbdmart.com/globaloccasion/ 100/9 หมู่ 4 ซ.ท่าอิฐ ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000. โทร. 08-5985-8946 , 08-5988-0103 , 08-7011-7626. แฟ็ก. 02-985-8848 , E-mail : tlss2008@gmail.com , niraphai_j@hotmail.comดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-04-21 10:03:32 ( IP ADDRESS : 124.121.64.139 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2008-04-23 00:44:22

สนใจติดต่อ

คุณ : 08-5985-8946
อี-เมล์ : tlss2008@gmail.com
โทรศัพท์ : 08-5988-0103
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-758-8666
อื่น ๆ : 087-011-7626
จังหวัด - เขต : นนทบุรี
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.