โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

 

ลาว  ประเทศลาว  ลงทุนในประเทศลาว  เศรษฐกิจประเทศลาว  ผู้นำเข้าประเทศลาว

 

ลาว

นับตั้งแต่ลาวได้รับสถานะความสัมพันธ์ทางการค้าแบบปกติ (Normal Trade Relation : NTR) จากสหรัฐอเมริกาในปี 2547 ส่งผลให้อัตราภาษีศุลกากรเฉลี่ยที่สหรัฐฯ เรียกเก็บจากสินค้าส่งออกของลาวลดลง ส่งผลดีแก่การส่งออกของลาวต่อไป นอกจากนี้ การที่ลาวได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากประเทศคู่ค้าสำคัญอื่นๆ ได้แก่ สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และแคนาดา ทำให้การส่งออกของลาว มีลู่ทางสดใสยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปของลาวที่ถือเป็นสินค้าส่งออกสำคัญ รองจากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ไม้และแร่ต่างๆ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูปยังก่อให้เกิดการจ้างงานในลาวกว่า 25,000 คน ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนลาวด้วย

ปัจจัยสนับสนุนการส่งออกของลาวอีกประการหนึ่ง คือ การส่งออกมายังประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของลาว โดยสินค้าส่งออกของลาวมาไทยที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ คิดเป็นสัดส่วน 42% ของการส่งออกทั้งหมดของลาวมายังไทย รองลงมา ได้แก่ เชื้อเพลิงอื่นๆ (สัดส่วน 32%) ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ (สัดส่วน 16.8%) ตามลำดับ

 

ลาวนำเข้าสินค้าจากไทย

ได้แก่ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนและส่วนประกอบ ข้าว ผ้าผืน ผลิตภัณฑ์ยาง ผลิตภัณฑ์เหล็กและเหล็กกล้า ผลิตภัณฑ์เซรามิค เคมีภัณฑ์ น้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูป

 

ลักษณะของผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าของลาว ปัจจุบันมีดังนี้

บริษัทของรัฐ (State-Owned Company): เป็นหน่วยงานของรัฐใช้ชื่อว่า ลาวขาเข้า- ขาออก (Societe Lao Import-Export) โดยกระทรวงการค้าของลาวเป็นผู้ดูแลและกำกับโดยการนำเข้าและส่งออกจะเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

บริษัทเอกชน (Private Company) : เป็นบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าตามประเภทและหมวดที่ยื่นขอ และได้รับอนุญาตจากรัฐแล้วเท่านั้น โดยในลาวจะมีบริษัทที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้าและส่งออกประมาณ 200 บริษัท โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทนายหน้านำเข้าและส่งออกสินค้าซึ่งคิดค่าบริการร้อยละ 1 ถึง 3

พ่อค้าชายแดน (Border Merchant) : เป็นผู้ที่ทำการค้าขายตามแนวชายแดนทั้งที่จดทะเบียนเป็นผู้นำเข้า-ส่งออก ตามแนวชายแดนหรือเป็นร้านค้าแผงลอยที่รับจ้างขนส่งสินค้า พ่อค้าชายแดนเหล่านี้จะมารับใบสั่งซื้อสินค้าตามร้านค้า และมินิมาร์ทในกรุงเวียงจันทน์ทุกวันและทำการขนสินค้าจากชายแดนไทยมาจัดส่งให้ร้านค้าและมินิมาร์ทดังกล่าว

 

การชำระเงินในการซื้อขายสินค้าระหว่างไทย-ลาว

การชำระเงินโดยการใช้ระบบการเปิด L/C (Letter of Credit) : ส่วนใหญ่เป็นการชำระเงิน จากรัฐบาลไทยในการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากลาว

การชำระด้วยเงินสด  :  คือ เงินบาทของไทย และเงินกีบของลาวซึ่งการซื้อขายระหว่างไทย-ลาว จะนิยมชำระเป็นเงินบาทมากกว่าเงินกีบ เนื่องจากการจำกัดการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของรัฐบาลลาวและค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพ

การชำระเงินโดยใช้ระบบ T/T (Telegraphic Transfer)  : เป็นระบบของการไว้ใจซึ่งกันและกัน โดยผู้ส่งออกไทยจะส่งสินค้าไปให้ผู้นำเข้าลาวโดยให้เครดิต (ระยะเวลาจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์) เมื่อครบกำหนดเครดิตผู้นำเข้าลาวจะโอนเงินกลับมาให้ผู้ส่งออกของไทย

การชำระเงินโดยระบบ D/A (Document Against Acceptance)  : ผู้ส่งออกของไทยจะตรวจสอบฐานะของผู้นำเข้าลาวจนเป็นที่พอใจแล้วจะส่งสินค้าไปให้ผู้นำเข้าลาว พร้อมส่งเอกสารการออกสินค้า (Shipping Documents) ให้ธนาคารในลาว เพื่อการชำระเงิน ผู้นำเข้าของลาวจะต้องนำเงินมาชำระสินค้าที่ธนาคารก่อน จึงจะได้รับเอกสารเพื่อนำไปออกสินค้าจากคลังสินค้าได้

 

ช่องทางการจำหน่าย
สินค้าสำคัญที่เป็นที่ต้องการของตลาดลาว ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดลาวของผู้นำเข้าจำแนกตามประเภทสินค้าได้ดังนี้
 
สินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Product) 

ผู้นำเข้าลาวจะนำสินค้าเข้าไป โดยกระจายสินค้า
ให้กับผู้ค้าส่งผู้ค้าปลีกในตลาดต่างๆ ของลาว หรือให้พนักงานขายจำหน่ายโดยตรงไปตามจังหวัดและแขวงต่างๆ
 
วัสดุก่อสร้าง  

ผู้นำเข้าสินค้าประเภทนี้ จะมีทั้งที่เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Sole Agent)
และเป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วไป (Distributor) โดยผู้นำเข้าสินค้าจะสั่งตรงจากผู้ผลิตหรือผ่านตัวแทนจำหน่ายในจังหวัดชายแดนของไทย เพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

ผู้นำเข้าจะเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทในไทยหรือประเทศอื่นๆ 
(Authorized Distributor)
และจะมีการแต่งตั้งตัวแทนขายในจังหวัดต่างๆ (Dealer)

ช่องทางการกระจายสินค้าผ่านแดน
การส่งสินค้าไปสู่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ผู้นำเข้าลาวจะนำสินค้าจากไทยเข้าทางด่านบึงกาฬ จังหวัดหนองคายตรงข้ามกับแขวงบอลิคำไซของลาว และจากด่านมุกดาหารตรงข้ามกับด่านของลาวที่แขวงสะหวันนะเขต โดยใช้เส้นทางหมายเลข 8 และเส้นทางหมายเลข 9 ของลาว และขนส่งสินค้าผ่านต่อไปทางด้านเมืองวินห์กับเมืองดานังของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


การส่งสินค้าเข้าไปสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้นำเข้าของลาวจะนำเข้าสินค้าจากด่านเชียงของ จังหวัดเชียงราย เข้าสู่เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้วของลาว โดยใช้เส้นทางหมายเลข 3 เข้าสู่จีนตอนใต้ ณ เมืองเชียงรุ้ง

จุดการค้าและเส้นทางการค้า
จุดการค้าที่สำคัญในตลาดลาวจะเป็นเมืองใหญ่ๆ ของลาว ได้แก่ กรุงเวียงจันทน์ จำปาสัก หลวงพระบาง และสะหวันนะเขต เนื่องจากเป็นเมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่มากและเป็นเมืองสำคัญด้านเศรษฐกิจของลาว เส้นทางการค้าในลาวจะใช้เส้นทางคมนาคมที่มีอยู่ในประเทศ ดังนี้เส้นทางคมนาคมทางบก การขนส่งสินค้าทางบกนั้นลาวจะใช้ทางรถยนต์ เนื่องจากลาวยังไม่มีระบบการขนส่งทางรถไฟ ปัจจุบันเส้นทางคมนาคมทางบกระหว่างประเทศที่สำคัญของลาว ได้แก่
1)
ถนนสายที่ 6 ระหว่างเมืองจำเหนือกับเมืองสบเสาติดชายแดนเวียดนาม
2)
ถนนสายที่ 13 เชื่อมระหว่างเมืองหลวงพระบางผ่านกรุงเวียงจันทน์ เข้าสะหวันนะเขตจนถึงชายแดนกัมพูชา และผ่านเข้าถึงท่าเรือโฮจิมินห์ของเวียดนาม
3)
ถนนสายที่ 7,8,9 เป็นถนนที่เชื่อมภาคตะวันออกของลาวกับภาคตะวันตกของเวียดนามโดยเฉพาะสาย 8 และสาย 9 เป็นสายเศรษฐกิจที่เชื่อมต่อไทย-ลาว-เวียดนาม
4)
ถนนสายที่ 10 เริ่มจากเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ไปยังด่านช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานีของไทย
5)
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว จากจังหวัดหนองคายของไทยเข้าไปบริเวณท่านาแล้ง กรุงเวียงจันทน์ ของลาว

 

 

 

 

เส้นทางคมนาคมทางน้ำ 

เนื่องจากลาวเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล การคมนาคมทางน้ำที่ใช้ คือ การคมนาคมในแม่น้ำโขง ได้แก่
1)
ท่าข้ามบริเวณจังหวัดหนองคายตรงข้ามกับเมืองท่าเดื่อของกรุงเวียงจันทน์
2)
ท่าข้ามบริเวณบึงกาฬ จังหวัดหนองคายตรงข้ามกับเมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ
3)
ท่าข้ามบริเวณจังหวัดนครพนมตรงข้ามเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน

4) ท่าข้ามบริเวณจังหวัดมุกดาหารตรงข้ามแขวงสะหวันนะเขต
5)
ท่าข้ามบริเวณเชียงคาน จังหวัดเลยตรงข้ามเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
6)
ท่าข้ามบริเวณเชียงแสน จังหวัดเชียงรายตรงข้ามบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว

เส้นทางคมนาคมทางอากาศจากลาวที่สำคัญ ได้แก่

1) กรุงเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ
2)
กรุงเวียงจันทน์ - พนมเปญ

3) กรุงเวียงจันทน์ - คุนหมิง
4)
กรุงเวียงจันทน์ - โฮจิมินห์
5)
กรุงเวียงจันทน์ - ฮานอย
6)
กรุงเวียงจันทน์ - เชียงใหม่

 

สนใจประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้นำเข้า

ในประเทศ ลาว เวียดนาม กัมพูชา และพม่า

ติดต่อ  Business Trade Online LP.

02-944-1083   Hotline  081-441-6987

 

ผู้จัดทำโฆษณาในสมุดโทรศัพท์

หน้าเหลืองประเทศเวียดนาม href="http://www.yp.com.vn/default.aspx"

หน้าเหลืองประเทศลาว href="http://www.laoyp.com/"

หน้าเหลืองประเทศกัมพูชา href="http://www.yellowpages-cambodia.com/"

หน้าเหลืองประเทศพม่า href="http://www.myanmarteldir.com/"

 http://classified.sanook.com/category/education/education334/images/b/3872363_1.jpg" />

 ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2008-07-26 19:39:09 ( IP ADDRESS : 118.172.132.199 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2008-06-07 07:26:53

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณนฤทธิ์
อี-เมล์ : haris@btoline.com
โทรศัพท์ : 02-944-1083
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 081-441-6987
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.