โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

target="_blank" href="http://www.sheetram.com/" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบ การเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง( ราม 1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ
ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี
สั่งซื้อได้ ที่ target="_blank" href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950 , 085-967-9080 Fax : 0-2718-6528
(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ข. ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี 52 จาก SHEETRAM.COM

1. คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ผอ. และรอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ. กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยงข้องกับการปฎิบัติงาน เล่ม 1 (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 350 บาท รหัส GR156
ภาค ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ชุดพิเศษเล่ม 1
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
+ พระราชบัญญัติสถานศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
+ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
+ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
+ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
+ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
+ กฎกระทรวง กฎ ก.ค.ศ. ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
สารบัญ
+ คำนำ + หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน
+ แบบทดสอบก่อนศึกษา
+ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
- หมวด 1-15 และบทเฉพาะกาล
- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน
- คณะรัฐมนตรี (ชุดอภิสิทธิ์ เวชาชีวะ)
- ความเคลื่อนไหวการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ
- คืนครูให้นักเรียน
- แบบทดสอบ
+ สรุปประเด็นที่ควรทราบในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ประเด็นที่ 1 ที่มาของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - ประเด็นที่ 2 ประเด็นที่ควรทราบของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
- ประเด็นที่ 3 องค์คณะบุคคลในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา - ประเด็นที่ 4 กฎหมายควรทราบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
+ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
- หมวดที่ 1-9 - กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ - แบบทดสอบ
+ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
- หมวด 1-5 - กฎกระทรวงฯ - กระทรวงศึกษาธิการ - โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
- ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา - เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา
- ศูนย์ประสานงานเขตมัธยมศึกษา - แบบทดสอบ
+ พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- หมวด 1-4 และบทเฉพาะกาล - ข้อบังคับต่าง ๆ - แบบทดสอบ
+ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551)
- หมวด 1-9 - กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน ก.ค.ศ. พ.ศ.2548
- หลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ - ระเบียบ ก.ค.ศ. ต่าง ๆ
- กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551 - แบบทดสอบ
+ พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
- บัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
- ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550
+ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1084/2548 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 44/2549 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 746/2549 เรื่องการมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
- ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3)
- ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6)
+ พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- ประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์และวีการผ่อนผัน ให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2546
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2546 - กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 - แบบทดสอบ
+ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
- หมวด 1-9 - แบบทดสอบ
+ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
- หมวด 1-9 - แบบทดสอบ
+ กฎหมาย และระเบียบอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอบคุณหรืออนุโมทนา พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่อสถานศึกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการตั้งชื่ออาคาร ห้อง หรืออุปกรณ์ของสถานศึกษา พ.ศ. 2549
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการแก้วัน เดือน ปีเกิด ของนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. 2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศง 2547
- ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการของสถานศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ.2547
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ.2548
- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้กำกับการสอบ พ.ศ.2548 - แบบทดสอบ
จัดทำโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์

2. คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข. ผอ. และรอง ผอ.สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ความรอบรู้ทั่วไป เล่ม 2 (อ.จีระ) ราคาพิเศษ 300 บาท รหัส GR157
ภาค ข. ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ชุดพิเศษเล่ม 2 ความรอบรู้ทั่วไป
ประกอบด้วย
+ นโยบายรัฐบาล (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) + แผนการบริหารราชการแผ่นดิน (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) และวาระแห่งชาติ
+ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่สังกัด + การบริหารยุคใหม่ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
+ การพัฒนาระบบราชการ + พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
+ ความรอบรู้ที่เกี่ยวข้อง
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระบที่ 1 (SP 1) - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระบที่ 2 (SP 2)
- การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2552-2561) - สถานศึกษา 3D - ห้องสมุด 3D
- เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ - คืนครูให้นักเรียน - ส้วมสุขสันต์ ฯลฯ
สารบัญ
+ คำนำ + หลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร ในการสอบแข่งขัน + แบบทดสอบก่อนศึกษา
+ นโยบายรัฐบาล (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
- ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการและมีกำหนดเวลาแล้วเสร็จในปีแรก
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก 4 ประการ
- ระยะการบริหารราชการ 3 ปีของรัฐบาล ข้อ 2-8
2. นโยบายความมั่นคงของรัฐ 3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 4. นโยบายเศรษฐกิจ
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แบบทดสอบ
+ แผนบริหารราชการแผ่นดินและวาระแห่งชาติ
- แผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2552-2554 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) - มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 1 (SP 1)
- มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 (SP 2) - แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) - ห้องสมุด 3D - แบบทดสอบ
+ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 4 ปี
- รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ.2552-2555 กระทรวงศึกษาธิการ - แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2552 สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับแผนปฏิบัติการประจำปี ของ สพฐ.
+ การบริหารยุคใหม่ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง
- แนวคิดและทฤษฎีการบริหารและการจัดการ (Administration and Management) - เทคนิคและการบริหารรูปแบบใหม่ (18 หัวข้อ)
- การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) - แบบทดสอบ
+ การพัฒนาระบบราชการ
- ความเป็นมาการพัฒนาระบบราชการ - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2551-2555) - แบบทดสอบ
+ พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
- พลวัตชุดที่ 1
= คืนครูให้นักเรียน = คณะรัฐมนตรีชุดที่ 59 รัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
= พระราชินี พระราชทานคำขวัญวันแม่ 2552 = นโยบายสถานศึกษา 3 ดี
= โครงการห้องสมุด 3 ดี = ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
= นโยบายโรงเรียดี 3 ระดับ ต้องการยกระดับคุณภาพโรงเรียน
= แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 : 2553-2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
= การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจา +3 +6 = กระทรวงศึกษาธการ
= โครงสร้างการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ = ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
= เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา = ศูนญืประสานงานเขตมัธยมศึกษา
- พลวัตชุดที่ 2
= ข่าวเร็ว = หลินปิง = พระราชพิธี = กีฬา = การเศรษฐกิจ = วันแรกนาขวัญ = สงกรานต์ ประจำปี 2552 = บุคคลต่างชาติที่ควรทราบ = วันสำคัญ
= องค์การระหว่างประเทศ = การเตรียมการรับมือการระบาดใหม่ของไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา
- แบบทดสอบ
จัดทำโดย อาจารย์จีระ งอกศิลป์


( คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ ภาค ข. ผู้อำนวยการ และ รองผู้อำนวยการ สถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี 52 ชุดข้อสอบล้วนจะออกมาอีกกลางเดือน ก.ย.52 นั้ )
ดูรายละเอียด เพิ่มเติม ได้ที่
target="_blank" href="http://www.sheetram.com/main/products.php?op=1&gid=32"

นอกจากนี้ยังจำหน่ายคู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโททุกมหาวิทยาลัย คู่มือสอบเข้าเตรียมสอบเข้านายร้อยตำรวจ
ทหาร นายสิบตำรวจ นายสิบทหารบก จ่าอากาศ จ่าทหารเรือ เตรียมทหาร ปลัด ครู นิติกร ทนายความ อบต.อบจ.
เทศบาล ข้าราชการ กทม. ปปส. สตง. กปภ. ราชทัณฑ์ รัฐสภา กรมวิชาการเกษตร ก.พ. CPA ผู้สอบบัญชี สรรพกร
กรมการพัฒนาชุมชน ศาลปกครอง ศาลยุติธรรม กปน. กปภ. กฟผ. ฯลฯ

สั่งสินค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปจัดส่งฟรี ทั่วประเทศ ไม่ถึง 500 บาทคิดค่าจัดส่ง 30 บาท ถ้าต้องการสินค้าด่วน !!

บริการจัดส่งให้ทาง EMS โดยคิดค่าจัดส่งเล่มแรก 60 บาท เล่มต่อไปเล่มละ 30 บาท
สั่งซื้อได้ ที่ target="_blank" href="http://www.sheetram.com/" หรือโทร.. 0-2723-0950 , 085-967-9080 Fax : 0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น. )ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2009-10-09 12:10:07 ( IP ADDRESS : 114.128.30.61 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2009-09-10 17:34:33

สนใจติดต่อ

คุณ : ทิพวรรณ
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ : 02-7230950
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 085-967-9080
อื่น ๆ : 085-967-9080
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.