โพสขายสินค้าฟรี be2hand.com

สมัครสมาชิก
เปิดร้านค้าฟรี
สมาชิก Verify
ขนาดตัวหนังสือ :


รายละเอียด

คำเตือน!! กรุณาตรวจสอบให้ดีก่อนกระทำการโอนเงิน , Be2hand.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ... หรือ คลิกที่นี่ หากไม่ต้องการให้ขึ้นคำเตือนนี้ในประกาศของคุณ

รายละเอียดและรูปอื่นๆ
-------------------------------------------
คู่มือสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ หลักสูตรใหม่ ปี 2554 จาก href="http://www.sheetram.com/" target="_blank" title="SHEETRAM.COM" style="color: rgb(139, 69, 19); font-weight: bold;"

href="http://www.sheetram.com/" target="_blank" title="SHEETRAM.COM" style="color: rgb(139, 69, 19);" ร้านชีทออนไลน์ของชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์
ผู้ผลิตชีทสรุป-เฉลยข้อสอบประกอบการเรียนของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่หน้าม.รามคำแหง (ราม1) ร้านตั้งอยู่ปากซอยรามคำแหง 53 ติด ร้าน 7-eleven

ผู้จำหน่ายชีทประกอบการเรียนของ ม.รามคำแหง หนังสือ คู่มือ แนวข้อสอบ VCD ติว
เพื่อเตรียมสอบเข้าสถานศึกษา สถาบันต่างๆ และหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

บริการจัดส่งทั่วประเทศ บริการจัดส่งข่าวสมัครงานราชการ ฟรี

สั่งซื้อได้ที่ href="http://www.sheetram.com/" target="_blank" title="WWW.SHEETRAM.com"

หรือโทร.. 0-2723-0950, 085-967-9080, 02-514-1422  Fax : 0-2718-6528

(ในเวลาทำการร้าน 8.00 น. – 21.15 น.)


คู่มือสอบ ครู สพฐ. ของ อ.จีระ งอกศิลป์ หลักสูตรใหม่ ปี 2554 จาก href="http://www.sheetram.com/" target="_blank" title="SHEETRAM.COM" style="color: rgb(139, 69, 19); font-weight: bold;"

1. เตรียมสอบบรรจุ สังกัด สพฐ. วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (หลักสูตรใหม่สอบปี 54)(อ.จีระ)

รหัส GR241 ราคาพิเศษ 300 บาท

วิชาความรอบรู้ เล่ม 1

+ เตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตามหลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (50 คะแนน)    
+ สำหรับสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 
ประกอบด้วย

1. กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ    
   + กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ    
   + กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ    
   + กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
   + กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
   + กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก    
   + กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ    
   + กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ    
   + กฎหมายว่าด้วย

2. สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

3. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

4. วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

สารบัญ

 + คำนำ    
 + หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม พ.ศ.2553    
 + เกริ่นนำวิชาความรอบรู้    
 + ความรู้เบื้องต้นในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการศึกษา    
 + พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553    
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับสรุป)    
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับสมบูรณ์)    
     - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553    
     - กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 + พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับสรุป)    
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 (ฉบับสมบูรณ์)    
    - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553    
    - กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 + พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546    
     - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับสรุป)    
     - พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)    
 + พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553    
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับสรุป)     
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับสมบูรณ์)     
    - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553     
 + พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546    
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (ฉบับสรุป)    
     - พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 (ฉบับสมบูรณ์)    
 + พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551    
    - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับสรุป)    
    - พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับสมบูรณ์)    
    - กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง    
 + กฎหมาย การบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ    
 + สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน    
 + นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา    
 + วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น    
 + ความรอบรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการสอบ    
 + พิเศษ    
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา    
    - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
    - แบบทดสอบวิชาความรอบรู้ ชุดที่ 1 (จำนวน 100 ข้อ)    
    - แบบทดสอบวิชาความรอบรู้ ชุดที่ 2 (จำนวน 100 ข้อ)

จัดทำโดย.. อ.จีระ งอกศิลป์


2. เตรียมสอบบรรจุ สังกัด สพฐ./กทม. วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2 (หลักสูตรใหม่สอบปี 54)(อ.จีระ)

รหัส GR242  ราคาพิเศษ 250 บาท

วิชาความสามารถทั่วไป เล่ม 2

เตรียมสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ตามหลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ. กำหนด (50 คะแนน)    
+ สำหรับสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
ประกอบด้วย    
 + 1. ความสามารถด้านตัวเลข    
 + 2. ความสามารถด้านภาษาไทย    
 + 3. ความสามารถด้านเหตุผล

สารบัญ
  
วิชาความสามารถทั่วไป
   
1. ความรู้ความสามารถด้านการคิดคำนวณ    
 - อนุกรมเลข    
 - การบวกเลขหลายจำนวนเรียงกัน    
 - การนับจำนวนเสาไฟฟ้า หรือ เสารั้ว    
 - ความสูงของเงา    
 - การนับกานสัมผัสมือ    
 - การจัดของขวัญ/บัตรอวยพร    
 - การจัดการแข่งขันกีฬา    
 - อัตราส่วน    
 - การนับจำนวนตัว ขา หรือ หัวสัตว์    
 - ครน. / หรม.    
 - เลขยกกำลัง    
 - อัตราส่วน/ร้อยละ    
 - ดอกเบี้ย    
 - บัญญัติไตรยางศ์    
 - ความน่าจะเป็น    
 - นาฬิกา    
 - การเปรียบเทียบมาตรา    
 - สมาการและอสมการ    
 - เศษส่วน    
 - ทศนิยม    
 - การหาพื้นที่/เส้นรอบรูป    
 - เส้นตรงและมุม    
 - รูปสี่เหลี่ยม    
 - การหาเส้นทแยงมุม    
 - วงกลม    
 - รูปทรง    
 - ทฤษฎีพิธากอรัส    
 - แบบทดสอบความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
  
2. ความสามารถด้านเหตุผล    
 - การสรุปหาเหตุผล    
 - การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขทางสัญลักษณ์    
 - การวิเคราะห์สรุปเหตุผลจากเงื่อนไขทางภาษา    
 - อุปมา-อุปไมย    
 - การจัดประเภท    
 - การจับประเด็นในข้อความ/การวิเคราะห์เหตุการณ์    
 - แบบทดสอบความสามารถทางด้านเหตุผล

วิชาภาษาไทย

1. หลักภาษาไทย    
 - เสียงและอักษรในภาษาไทย    
 - ไตรยางศ์    
 - การผันอักษร    
 - คำเป็น-คำตาย    
 - คำครุ-คำลหุ    
 - การอ่าน-เขียน

2. การใช้ภาษาไทย    
 - สำนวน สุภาษิต คำพังเพย    
  - คำลักษณะนาม    
 - คำอุปมา-อุปไมย / คำพ้องรูป-พ้องเสียง / คำคล้องจอง / คำบุพบท    
 - คำที่มีความหมายใกล้เคียงและสับสน    
 - คำราชาศัพท์ / คำสุภาพ    
 - การใช้คำบุพบท    
 - วลี และประโยค    
 - ประโยคบกพร่อง    
 - การเรียงข้อความ
 
3. ความเข้าใจภาษาไทย    
 - การวิเคราะห์/สังเคราะห์ บทความ    
 - รสวรรณคดี    
 - โวหาร    
 - ภาพพจน์    
 - แบบทดสอบวิชาภาษาไทย

จัดทำโดย.. อ.จีระ งอกศิลป์


3. ครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. วิชาความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพ เล่ม 3
(หลักสูตรใหม่สอบปี 54)(อ.จีระ)

รหัส GR243 ราคาพิเศษ 250 บาท

หลักสูตรการสอบใหม่ที่ ก.ค.ศ.กำหนด (50 คะแนน)
                  
สำหรับสอบ
             
 + สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                    
 + สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
                  
ประกอบด้วย
              
 + วินัยและการรักษาวินัย                    
 + คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                    
 + มาตรฐานวิชาชีพ                    
 + จรรยาบรรณวิชาชีพ                    
 + สมรรถนะวิชาชีพ
     
สารบัญ
             
 + คำนำ                    
 + หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใหม่) เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2553                    
 + เกริ่นนำ                    
 + ความมีวินัยและการรักษาวินัย                    
     - แนวคิดเกี่ยวกับวินัย                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548                    
     - วินัยของข้าราชการครู                    
     - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ.2551                    
     - กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยกรณีความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง พ.ศ.2549                    
     - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยวิธีการออกคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548                    
     - แบบทดสอบ                    
 + มาตรฐานวิชาชีพครู                    
     - ความหมาย                    
     - ที่มาของมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา                    
     - ความรู้เพิ่มเติม                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548                    
     - ประกาศคณะกรรมการคุรุสาภ เรื่อง สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์ วิชาชีพ                    
     - เกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพครู                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วย แบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาคุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอณุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พ.ศ.2552                    
     - แบบทดสอบ                    
 + จรรยาบรรณวิชาชีพครู                    
     - ความหมาย                    
     - ความสำคัญ                    
     - ความเป็นมาของจรรยาบรรณครูไทย                    
     - จรรยาบรรณครูไทยระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจรรยาบรรณครู พ.ศ.2539                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548                    
     - ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยแบบแผนประพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2550                    
     - แบบทดสอบ                    
 + คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม                    
     - คุณธรรม                    
     - จริยธรรม                    
     - ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมกับจริยธรรม                    
     - หลักคุณธรรมที่ความรู้และนำมาประพฤติปฏิบัติ                    
     - ค่านิยม                    
     - ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
     - แบบทดสอบ                    
 + สมรรถนะวิชาชีพ                    
     - ที่มาของสมรรถนะ                    
     - ความหมายของสมรรถนะ                    
     - สมรรถนะครู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
     - รายละเอียดและคำอธิบายสมรรถนะครู                    
     - สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องสาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ                    
     - แบบทดสอบ                    
 + ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ                    
     - สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ของคุรุสภา                     
         > มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู                    
         > มาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร                    
         > มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้                    
         > มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู                    
         > มาตรฐานที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา                    
         > มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน                    
         > มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา                    
         > มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                    
         > มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู                    
     - แบบทดสอบความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 3 การจัดการเรียนรู้                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 5 การวัดและประเมินผลการศึกษา                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา                    
         > แบบทดสอบชุดที่ 9 ความเป็นครู                    
     - ภาระงานสอนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอบ

จัดทำโดย.. อ.จีระ งอกศิลป์PK224 เจาะข้อสอบครูวิชาเอก ภาษาอังกฤษ (PK) พิเศษ 160 บาท

PK223 เจาะข้อสอบราชการครู วิชาเอกภาษาไทย (PK) พิเศษ 200 บาท

GR221 คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ.วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ.จีระ) พิเศษ 150 บาท

GR220 คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ.วิชาเอก ภาษาไทย (อ.จีระ) พิเศษ 200 บาท

GR219 คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ.วิชาเอก การศึกษาประถมวัย (อ.จีระ) พิเศษ 170 บาท

GR218 คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ.วิชาเอก การประถมศึกษา (อ.จีระ) พิเศษ 200 บาท

GR217 รวมข้อสอบครูผู้ช่วยมากกว่า 1,000 ข้อ คอมพิวเตอร์ (อ.จีระ) พิเศษ 200 บาท

GR215 คู่มือเตรียมสอบครู สพฐ.วิชาเอก พลศึกษา (อ.จีระ) พิเศษ 200 บาท

SP181 ชุดเก็งข้อสอบ 2,380 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกสังคมศึกษา)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
 
SP180 ชุดเก็งข้อสอบ 1,771 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกภาษาอังกฤษ)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
 
SP179 ชุดเก็งข้อสอบ 1,420 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกวิทยาศาสตร์)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท

SP178 ุชุดเก็งข้อสอบ 1,727 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกภาษาไทย)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
  
SP177 ชุดเก็งข้อสอบ 1,570 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกชีววิทยา)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
  
SP176 ชุดเก็งข้อสอบ 1,535 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกคณิตศาสตร์)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
 
SP175 ชุดเก็งข้อสอบ 1,530 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกคอมพิวเตอร์)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
 
KT003 สรุปย่อ/แนวข้อสอบ ภาค ก ครูผู้ช่วย 53 (ครูถัง) พิเศษ 300 บาท

TD020 แนวข้อสอบ 800 ข้อ เตรียมสอบ ครูผู้ช่วย วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป (TD) พิเศษ 125 บาท

TS205 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. ชีววิทยา (อ.กฤติน) พิเศษ 130 บาท

TS204 รวมแนวข้อสอบเก่า กฎหมายระเบียบและคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการครูผู้ช่วย สพฐ.
(อ.กฤติน) พิเศษ 150 บาท

TS194 คู่มือเตรียมสอบ คอมพิวเตอร์ (อ.กฤติน) พิเศษ 130 บาท

TS193 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. อนุบาลศึกษา (อ.กฤติน) พิเศษ 130 บาท

TS192 คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. ปฐมวัย - อนุบาล (อ.กฤติน) พิเศษ 130 บาท

SP174 ชุดเก็งข้อสอบ 1,305 ข้อ (วิชาการศึกษา+วิชาเอกฟิสิกส์)
ครู สพฐ. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (SP) พิเศษ 200 บาท
  
GR211 คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 2553 ชุดสรุป+ข้อสอบ วิชาความรอบรู้ เล่ม 1 (อ.จีระ) พิเศษ 170 บาท

GR213 คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 2553 ชุดสรุป+ข้อสอบ วิชาการศึกษา เล่ม 3 (อ.จีระ) พิเศษ 170 บาท

GR214 คู่มือสอบบรรจุ ครูผู้ช่วย 2553 ชุดสรุป+ข้อสอบ วิชาชีพครู เล่ม 4 (อ.จีระ) พิเศษ 170 บาท

GB294 เก็งข้อสอบ 1,378 ข้อ ครูผู้ช่วย สพฐ. ความรอบรู้ เอกสารประกอบการติวคอร์สพิเศษ
เล่มเดียวครบ-ใหม่ล่าสุด (GB) พิเศษ 200 บาท

SP173 เก็งข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ความรอบรู้ ความรู้ความสามารถทั่วไป (SP)   พิเศษ 200 บาท

SP172 เก็งข้อสอบใหม่ล่าสุด ครูผู้ช่วย สพฐ. วิชาชีพครู (SP) พิเศษ 190 บาท

BP297 คู่มือสอบ..ครูผู้ช่วย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิชาชีพครู สพฐ. (BP) พิเศษ 120 บาท

BP296 แนวข้อสอบ..ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการ
วิชาการศึกษา-วิชาชีพครู สพฐ. (BP) พิเศษ 120 บาท

BP295 คู่มือเตรียมสอบพร้อมเก็งข้อสอบ เข้าเป็นข้าราชการครูและบุคคากรทางการศึกษา ความรู้ความสามารถทั่วไป (BP)
พิเศษ 120 บาท
  
BP294 คู่มือสอบ ฉบับปรับปรุง! ครูผู้ช่วย สพฐ.(BP) พิเศษ 160 บาท

BP293 คู่มือเตรียมสอบพร้อมข้อสอบ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ วิชาการศึกษา (BP) พิเศษ 120 บาท
ดูรายชื่อ และ บัญชีอันตราย

ราคา : ไม่ระบุ รายละเอียดการติดต่ออยู่ด้านล่าง ↓↓

แก้ไขครั้งล่าสุด 2010-12-18 11:09:15 ( IP ADDRESS : 58.11.76.92 , , )
ลงประกาศเมื่อ 2010-11-14 20:18:48

สนใจติดต่อ

คุณ : คุณทิพวรรณ โชคถนอมทรัพย์
อี-เมล์ : sale@sheetram.com
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 02-723-0950 , 0
อื่น ๆ :
จังหวัด - เขต : กรุงเทพมหานคร
ดูประกาศทั้งหมดที่สมาชิกนี้เป็นคนลงประกาศ
ดูร้านค้าของสมาชิกนี้
ตำแหน่งโฆษณานี้ คือ ตำแหน่งโฆษณาพิเศษเฉพาะสมาชิก Verified

ประกาศ/โฆษณาล่าสุด ในหมวดนี้

Copyright © 2017 Be2Hand.com All rights reserved.